• ภาพยนตร์โฆษณาไทยเบฟ
 
• ภาพยนตร์โฆษณาผลิตภัณฑ์
 
• ภาพยนตร์โฆษณาเทิดพระเกียรติ
 
• ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม
 
• สารคดี
 
• บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร