Search :   
: THBEV Price
 
       
 
“พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการ โรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project”
 

  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือโครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project” ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการบริษัท บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด พร้อมด้วยภาคเอกชนอีก 11 หน่วยงาน เพื่อลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าว โดยในส่วนของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนโรงเรียน จำนวน 18 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ ร่วมพัฒนา และสนับสนุนสถานศึกษาภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการพัฒนาคุณภาพ และรังสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการของสถานศึกษา ให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเตรียมความสำหรับอนาคตให้แก่ผู้เรียน อีกทั้งเพื่อให้สถานศึกษาได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง นำไปสู่การลดความเหลือมล้ำ ทางการศึกษา

  พร้อมกันนี้ ในช่วงก่อนเข้าสู่พิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในส่วนของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรม Work Shop และหารือแผนงานโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ในหัวข้อ “นักเรียนในฝัน” โดยมี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการบริษัท บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด , พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ สโมสรราชพฤกษ์

 
As of date 07/06/2018
 

 
Thai Beverage Public Company Limited
Product Groups

Sustainability Report
ThaiBev News
Publications
 
 
 
 Copyright © 2015 Thai Beverage Plc. All Rights Reserved.
  Social Network