ค้นหา :   
: ราคาหุ้น THBEV
 
สารจากประธานกรรมการ
สารจากประธานกรรมการ
เรียนท่านผู้ถือหุ้น
ปี 2558 นับเป็นปีแรกที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ได้เริ่มดำเนินธุรกิจภายใต้ “วิสัยทัศน์ 2020” ที่มีจุดหมายเพื่อก้าวขึ้นเป็นบริษัทเครื่องดื่มชั้นนำในระดับภูมิภาคและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งเป้าหมายนี้ สามารถบรรลุได้ผ่านการสร้างการเติบโต การเพิ่มความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์ การพัฒนาและปรับปรุงตราสินค้าหลัก การสร้างความแข็งแกร่งในการกระจายสินค้า และปลูกฝังความเป็นมืออาชีพภายในองค์กร นอกจากนี้ ไทยเบฟได้ทำงานร่วมกับ เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด (“F&N”) มากขึ้นเพื่อดำเนินการตามวิสัยทัศน์ 2020 ไปด้วยกัน
จากการปรับโครงสร้างการบริหารให้เป็นตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักคือ สุรา เบียร์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ที่ให้แต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ มีทีมงานบริหารที่รับผิดชอบซึ่งช่วยผลักดันให้แต่ละกลุ่มธุรกิจดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผลการดำเนินงาน ของกลุ่มบริษัทไทยเบฟในปี 2558 เติบโตทั้งรายได้และกำไรสุทธิ โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 172,049 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 และ กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 22,616 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 ซึ่งนับเป็นการเติบโตตามที่คาดการณ์และน่าพอใจเมื่อเทียบ กับภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่ฟื้นตัวมากนัก นอกจากนี้ บริษัทยังคงจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นในอัตราเดิมคือหุ้นละ 0.61 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 15,317 ล้านบาท
ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปีนี้ จากรากฐานของธุรกิจสุราที่ได้สร้างสมมาเป็นเวลานาน ทำให้บริษัทยังคงรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด รวมทั้งสร้างการเติบโตของรายได้ของธุรกิจสุราได้อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของธุรกิจเบียร์ปี 2558 นับเป็นปีที่ต้องจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ อีกบทหนึ่ง ที่เบียร์ช้างได้ก้าวสู่ยุคใหม่ฉลองครบรอบ 20 ปี ด้วยการเปิดตัว “เบียร์ช้างคลาสสิก” ในบรรจุภัณฑ์ใหม่ขวดสีเขียวมรกต และได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค สร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งในส่วนของรายได้และกำไร ถือเป็นการก้าวเดินอย่างมั่นคง ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ 2020 ที่ตั้งเป้าให้เบียร์ช้างก้าวขึ้นเป็นผู้นำในธุรกิจเบียร์ในอาเซียน
สำหรับธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในปี 2558 เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทเครื่องดื่มครบวงจรของภูมิภาค เราได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ในประเทศไทยให้มีความหลากหลายมากขึ้น และร่วมมือกับ F&N เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานการผลิตที่ทันสมัยและเครือข่ายกระจายสินค้า ที่ครอบคลุมของกลุ่มบริษัทในประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทไทยเบฟ F&N ได้ขยายธุรกิจในอาเซียน โดยเปิดตัว “ชาเขียวโออิชิ” และ “เอส” ในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกันจากการตั้งสำนักงานในประเทศเมียนมาร์และ เวียดนามเพื่อวางรากฐานในการก้าวเข้าสู่ตลาดนี้ในอนาคตอันใกล้
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานทุกท่าน สำหรับความทุ่มเท ความอุตสาหะและ เป็นกำลังสำคัญในการขยายธุรกิจและนำพาไทยเบฟไปสู่บริษัทเครื่องดื่มระดับภูมิภาคที่มีทั้งความมั่นคงและความยั่งยืนทางธุรกิจ อย่างแท้จริง
ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของไทยเบฟ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจสำหรับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นในศักยภาพของไทยเบฟที่ท่านมอบให้แก่บริษัทตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่าน อย่างต่อเนื่องในอนาคต
เจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการบริษัท
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
 
Thai Beverage Public Company Limited
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข่าวและกิจกรรม
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
  Social Network