ค้นหา :   
: ราคาหุ้น THBEV
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการ
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
รองประธานกรรมการ
นายณรงค์ ศรีสอ้าน
รองประธานกรรมการ
นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ
กรรมการ
นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย
กรรมการ
นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายมนู เลียวไพโรจน์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายอึ๊ง ตัก พัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง
กรรมการอิสระ
ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์
กรรมการอิสระ
ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ
กรรมการอิสระ
พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ
นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์
กรรมการ
นายปณต สิริวัฒนภักดี
กรรมการ
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นายอวยชัย ตันทโอภาส
กรรมการรองกรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
กรรมการรองกรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส
ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์
กรรมการรองกรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
 
Thai Beverage Public Company Limited
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข่าวและกิจกรรม
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
  Social Network