ค้นหา : 
: ราคาหุ้น THBEV
คำนิยาม
ไทยเบฟ
หมายความถึง
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
กรรมการ
หมายความถึง
กรรมการของไทยเบฟทุกท่าน
พนักงาน
หมายความถึง
ผู้บริหารของไทยเบฟ (ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักขึ้นไปจนถึงระดับผู้อำนวยการใหญ่) และพนักงานของไทยเบฟทุกคน
Business Code of Conduct
In order for ThaiBev Group to grow and prosper in a sustainable manner and be accepted in the community, one of the most important factors is that the company must conduct its business ethically. And, part of the process to promote ethical practice within the organization is to establish its own ethical standards, to let it be known to everyone within the organization and to ensure that such standards are strictly adhered to and maintained consistently.
ThaiBev Group determines to conduct its business honestly, lawfully, morally, and ethically. ThaiBev shall have a transparent process of work and shall strictly adhere to and comply with its good corporate governance policy. Therefore, ThaiBev shall make sure that all of its Directors, Executive Officers and Employees are aware of and understand the standard practices in accordance with the Business Ethics set forth herein in order for the company to achieve its determination.
Board Nomination Policy
Nomination committee responsible to process reviewing and assessing candidates for Directors, President, Executive Vice President, and Senior Vice President. Criteria for recruitment is based on the transparency basis, ensure the adherence to the principles and guidelines of the SGX-ST Listing Manual and code of corporate governance 2012, including laws and/or regulations or the said Manual with occasional amendment, and orders of authorized unit concerning the responsibilities of Nomination Committee.
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ใช้ดำเนินการเพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่น รวมถึงเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและการบริหารความเสี่ยง เสริมสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนในอนาคต เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการและพนักงานทราบถึงสิ่งที่พึงปฏิบัติหรือเพื่อทราบว่าบุคคลใดจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาในกรณีที่เกิดข้อสงสัย ทุกคน มีหน้าที่ต้องรักษามาตรฐานสูงสุดในการดำเนินธุรกิจ กรรมการและพนักงานจะต้องไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและหน่วยงานในทุกประเทศที่ไทยเบฟดำเนินธุรกิจ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่มีหน้าที่ติดตามและกำหนดให้มีระบบรองรับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ โดยรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ บุคคลที่กระทำการคอร์รัปชั่นจะถูกนำส่งเข้าสู่กระบวนการพิจารณาความผิดทางวินัย เมื่อคณะกรรมการที่รับผิดชอบได้ตรวจสอบอย่างเพียงพอแล้ว บุคคลผู้กระทำผิดจะถูกกำหนดบทลงโทษตามกฎระเบียบของไทยเบฟว่าด้วยการประพฤติผิดหรือการละเมิดอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฏหมายด้วย ผู้กระทำความผิดอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นโยบายการรับข้อร้องเรียน
กรรมการและพนักงาน มีสิทธิและเสรีภาพที่จะแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของไทยเบฟ หากกรรมการมีข้อร้องเรียน ให้กรรมการแจ้งข้อร้องเรียนดังกล่าวแก่ประธานกรรมการตรวจสอบ และหากพนักงานมีข้อร้องเรียน พนักงานสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยแสดงตัวตนผู้แจ้งผ่านช่องทางที่แนะนำแก่ผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ที่ Whistleblowing@thaibev.com ไทยเบฟจะปกป้องพนักงานที่แจ้ง ข้อร้องเรียนอันมีมูลโดยสุจริต แม้จะปรากฏในภายหลังว่าข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นความเข้าใจผิด เมื่อพนักงานได้ร้องเรียนแล้ว ข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกประเมินเพื่อให้เกิดการดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป การแจ้งข้อร้องเรียน อันเป็นเท็จหรือโดยทุจริต หรือมีลักษณะประสงค์ร้าย หรือโดยปราศจากความรอบคอบ หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นเรื่องร้ายแรงอย่างยิ่ง การกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดซึ่งนำสู่การดำเนินการพิจารณาความผิดทางวินัยตามที่ระบุไว้ในหัวข้อการพิจารณาความผิดทางวินัยและบทลงโทษในคู่มือพนักงานของไทยเบฟ
นโยบายด้านภาษี
นโยบายด้านภาษีของไทยเบฟ คือ การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการได้รับ สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าว โดยจะให้พนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจด้านกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องและกฎระเบียบต่าง ๆ และนำไปปรับใช้ในงานต่อไป ไทยเบฟมี ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมด้วยการจ่ายภาษี อาทิ ภาษีสรรพสามิต ภาษีนำเข้า ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีอื่น ๆ นอกจากการจ้างงาน การลงทุน การจ่ายเงินปันผล และการซื้อสินค้าและบริการแล้ว การจ่ายภาษีของไทยเบฟยังมีส่วนช่วยเศรษฐกิจของประเทศและชุมชนที่ไทยเบฟเข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างมาก
แนวทางปฏิบัติด้านการตลาดสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ไทยเบฟมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าตราสินค้าของไทยเบฟมีการโฆษณาและทำการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติครอบคลุมกิจกรรมทุกประเภทที่ไทยเบฟใช้ในการทำการตลาดตราสินค้า รวมไปถึงการโฆษณาตราสินค้า กิจกรรมในช่องทางการบริโภค ณ จุดจำหน่าย (On-trade) และ การบริโภคนอกจุดจำหน่าย (Off-trade) การสร้างนวัตกรรมตราสินค้า การทำการตลาดแบบให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วม การวางแผนเพื่อเข้าถึงผู้บริโภค การตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้บริโภค และการพัฒนาเว็บไซต์ตราสินค้าและเนื้อหา
ไทยเบฟจะไม่สนับสนุนการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินพอดีหรือขาดความรับผิดชอบ และไม่นำเสนอการปฏิเสธการดื่มในเชิงลบ หรือสื่อเป็นนัยว่าการปฏิเสธการดื่มเป็นเรื่องผิดหรือโง่เขลา ไม่มีการหยิบยกเรื่องความเข้มข้นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การโฆษณาในเชิงไม่สร้างสรรค์ ความสำเร็จทางสังคมและทางเพศมาเป็นประเด็นหลักในการโฆษณานอกจากนี้ไทยเบฟจะไม่สร้างความเข้าใจผิดที่ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีสรรพคุณทางยาหรือการรักษาโรคในการโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ของไทยเบฟ และในการพัฒนาเว็บไซต์ทางการของไทยเบฟ เนื้อหาต้องได้รับคำยืนยันจากผู้เข้าใช้ว่ามีอายุเกินเกณฑ์ที่กฎหมายของประเทศไทยกำหนดให้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
นโยบายด้านสุขภาพและโภชนาการ
สุขภาพและโภชนาการนับเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของไทยเบฟ ไทยเบฟนำเสนอสินค้าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่หลากหลาย ได้แก่ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ชาพร้อมดื่ม เครื่องดื่มสมุนไพร แบบเอเชีย น้ำผลไม้ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนม เครื่องดื่มเกลือแร่ เครื่องดื่มบำรุงกำลัง เครื่องดื่มน้ำตาลน้อย (และปราศจากน้ำตาล) และเครื่องดื่มที่มีคุณประโยชน์ (Functional drinks) ไทยเบฟได้นำเสนอผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพและความแข็งแรงของร่างกายให้แก่ผู้บริโภคสามารถเลือกดื่มในโอกาสต่าง ๆ
ไทยเบฟใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งของเส้นทางการกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคด้วยการเข้าสู่ กลุ่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพใหม่ๆ เช่น เครื่องดื่มน้ำนมถั่วเหลือง ไทยเบฟจะทำการค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมีความหลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการและรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แข็งแรงของผู้บริโภคได้ นอกจากนี้ ไทยเบฟมุ่งมั่นในการสร้างการรับรู้ข้อมูลโภชนาการของเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โดยแสดงข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ไทยเบฟ เว็บไซต์ รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ และทำการสื่อสารทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการบริโภคและการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ
นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กร
น้ำถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อโลก ทรัพยากรน้ำเป็นของเราทุกคนและจำเป็นที่จะต้องแบ่งปันซึ่งกันและกัน ไทยเบฟ ได้จัดทำนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้น้อยที่สุด โดยผนวกการบริหารจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจ การตัดสินใจ และกิจกรรมประจำวัน และมุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประยุกต์ใช้เครื่องมือและระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามมาตรฐานสากลและส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติในด้านสุขลักษณะ สุขอนามัย และ ความเป็นอยู่ที่ดี
นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กร
ไทยเบฟ เชื่อมั่นว่าไม่มีสินทรัพย์ใดของไทยเบฟจะสำคัญไปกว่าบุคลากรที่มีส่วนร่วมและอุทิศตนเพื่อผลสำเร็จทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการและพนักงาน ไทยเบพจึงได้กำหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขึ้น โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างการตระหนักถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สร้างการมีส่วนร่วม และควบคุมดูแลกรรมการและพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นบรรทัดฐานเบื้องต้น และเฝ้าติดตามผล เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีใน การทำงาน พร้อมนำพาองค์กรก้าวไปสู่ความเป็นเลิศอย่างมีเสถียรภาพและอย่างยั่งยืน
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อบรรเทาความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ไทยเบฟตั้งเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องการลดการใช้น้ำ การใช้พลังงาน การปล่อยมลพิษและของเสียที่ชัดเจนสำหรับปี 2563 (ค.ศ. 2020) พร้อมได้สร้างการตระหนักรู้ให้แก่กรรมการและพนักงานของไทยเบฟ ให้มีความรับผิดชอบและยึดมั่นการปฎิบัติตามกฎหมายทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ไทยเบฟส่งเสริมการพัฒนารีไซเคิลบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนด้วย การนำขวดแก้ว เศษแก้วและกระป๋องอลูมิเนียมกลับมาใช้ซ้ำใหม่ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการปรับปรุงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ไทยเบฟผลักดันการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียต่อการจัดการประเด็นปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของไทยเบฟ จะทำให้สิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบน้อยที่สุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีการรายงานในเอกสารความยั่งยืนของไทยเบฟอย่างต่อเนื่องทุกปี
นโยบายความยั่งยืน
ไทยเบฟ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยใช้แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการสร้างความสัมพันธ์และความไว้ใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียผ่านการดำเนินการอย่างยอดเยี่ยมและโปร่งใส พร้อมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล พร้อมทั้งพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ไทยเบฟพร้อมที่จะปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ มุ่งลดผลกระทบของการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าโดยคำนึงถึงและรักษาไว้ซึ่งความสมดุลระหว่างปัจจัยในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในการดำเนินงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนทางธุรกิจ
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานสูงสุดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ และเป็นพลเมืองที่ดีของโลก โดยมีส่วนช่วยพัฒนาชุมชนต่างๆ ที่ไทยเบฟตั้งอยู่และดำเนินธุรกิจ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยคำนึงถึงการให้ความสำคัญและความต้องการในสิ่งที่แตกต่างกัน ไทยเบฟส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการและพนักงานเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและสาธารณะกุศลของไทยเบฟ รวมทั้งสนับสนุนความต้องการทุกด้านและโครงการต่างๆ ทางสังคม ไทยเบฟเคารพและสนับสนุนมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆ ซึ่งไทยเบฟเข้าทำธุรกิจและดำเนินการให้แน่ใจว่าไม่มีการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไทยเบฟหมั่นทบทวนหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารเกี่ยวกับแนวคิดริเริ่มด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลกระทบต่อธุรกิจของไทยเบฟ นอกจากนี้ไทยเบฟพัฒนา ปรับปรุง และ/หรือ ปฏิบัติตามระบบของไทยเบฟในการบริหาร วัดผล ติดตาม และรายงานความคืบหน้าผลกระทบของนโยบายที่มีต่อความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของไทยเบฟ การพัฒนาทักษะของพนักงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
ไทบเบฟเคารพต่อหลักการสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานแรงงานสากล อีกทั้งยังดำเนินงานตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเป็นอย่างดี เราส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนให้แก่กรรมการและพนักงานของไทยเบฟ โดยไม่เลือกปฎิบัติและขมขู่คุกคาม ไม่มีการใช้แรงงานบังคับ แรงงานเด็กรวมถึงแรงงานนักโทษและแรงงานขัดหนี้ เราให้เสรีภาพในการเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมสหภาพแรงงานหรือองค์กรอื่นๆ และให้เสรีภาพแก่พนักงานในการรักษาสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว ชั่วโมงการทำงาน ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ ปฎิบัติตามมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับตามสากล อย่างเคร่งครัดและมุ่งสู่มาตรฐานที่สูงขึ้น
แนวทางปฏิบัติสำหรับคู่ค้า
ไทยเบฟยึดถือหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและและเป็นที่ยอมรับของสังคมด้วยการคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล โดยได้กำหนดจรรยาบรรณเครือไทยเบฟเวอเรจสำหรับให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ นอกจากนี้ ไทยเบฟยังเชื่อในเรื่องการเจริญเติบโตไปร่วมกันกับคู่ค้ากรณีจัดซื้อจัดหา โดยเห็นว่าหากคู่ค้าของไทยเบฟยึดถือหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติดังกล่าวด้วยแล้ว ย่อมจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อไทยเบฟ คู่ค้ากรณีจัดซื้อจัดหา ลูกค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในวงที่กว้างขึ้น แนวทางปฏิบัตินี้เป็นแนวทางที่ไทยเบฟมุ่งประสงค์ให้ผูกพันระหว่างไทยเบฟและคู่ค้ากรณีจัดซื้อจัดหาของไทยเบฟ ทุกราย ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่สำคัญในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
 
ข่าวการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainability Development Measurement
Stable and Sustainable ASEAN Leader
อ่านต่อ
Thai Beverage Public Company Limited
         
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  Social Network