search :      
: THBEV Price
 
       
 
คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมบรรยายพิเศษแก่คณะผู้อบรม บยส. รุ่น14
 

คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจไทยในมุมมองของภาคธุรกิจ” แก่คณะผู้เข้ารับการอบรมจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 73 คน ในหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 14  โดยมี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี เข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม เมื่อวันก่อน

 
ข้อมูล ณ วันที่ 09/09/2553
 

 
Thai Beverage Public Company Limited
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข่าวและกิจกรรม
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
  Social Network