29

โรงงานผลิตสุรา

30

โรงงานผลิตเบียร์

31

โรงงานผลิต
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

ไฮไลต์
ข่าวและกิจกรรม