กลุ่มธุรกิจต่อเนื่องประเทศไทย

กลุ่มธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อจัดการห่วงโซ่คุณค่าของไทยเบฟให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในด้านต้นทุนการผลิต ต้นทุนการจัดการ การจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง การสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ การจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต และ บรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (EPR) รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตรทางธุรกิจการค้าเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความมั่นคงและยั่งยืนที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของไทยเบฟตามแนวคิดการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน(ESG)

กลุ่มธุรกิจโลจิสติก