ไทยโมลาส

บริหารจัดการซัพพลายเชน  ด้านการจัดหาจัดส่งวัตถุดิบ ประเภทกากน้ำตาล เพื่อการบริหารให้เพียงพอต่อความต้องการในการผลิต การบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบหลัก เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการผลิตสุราของกลุ่มโรงงานของไทยเบฟ