แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

ให้บริการจัดหาสินค้าและบริการให้แก่กลุ่มบริษัทไทยเบฟแบบรวมศูนย์อย่างครบวงจร ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส รวมถึงดำเนินธุรกิจตามหลักปฏิบัติในการจัดหาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 20400 : 2017 แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Procurement Guidance นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสู่การสรรค์สร้างโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน