ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล

บริหารจัดการซัพพลายเชนบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดแก้ว ที่ใช้ในกระบวนการผลิตของกลุ่มโรงงานในเครือไทยเบฟและเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคในประเทศไทย ตามแนวทางการจัดการบรรจุภัณฑ์และเศรษฐกิจหมุนเวียนตลอดห่วงโซ่คุณค่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสืีย ที่สอดรับกับหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (EPR:Extended Producer Responsibility )