ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่

ดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนและบริหารจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตของกลุ่มไทยเบฟ ให้เป็นพลังงานหมุนเวียนที่คุ้มค่าภายใน และพัฒนาสู่ธุรกิจพลังงานคาร์บอนต่ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)