ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย)

ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการจัดการห่วงโซ่ความเย็นด้วยมาตรฐานระดับสากลในการจัดเก็บสินค้าและกระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการบริหารจัดการต้นทุนการจัดส่งสินค้า ต้นทุนการจัดเก็บสินค้า ต้นทุนการบริหาร และการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันระดับภูมิภาค รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน