อาหารเสริม

บริหารจัดการผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตของกลุ่มโรงงานในเครือไทยเบฟ ให้มีการจัดการให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของผู้ประกอบการโรงงาน และการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มไทยเบฟ  รวมถึงการศึกษาวิจิัย แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลอยได้  สร้างเป็นโอกาสใหม่ทางธุรกิจ ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยเบฟ ด้านการบริหารจัดการของเสียให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด