จรัญธุรกิจ 52

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง ที่มีการพัฒนานวัตกรรมสู่วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตของกลุ่มโรงงานในเครือไทยเบฟ  เป็นวัสดุเม็ดมวลเบาสังเคราะห์ หรือ G-Rock นอกจากการมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ถือเป็นการริเริ่มเพื่อจัดการของเสียที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มไทยเบฟในอีกช่องทางหนึ่ง