search :      
: THBEV Price
 
       
 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ สนับสนุนเงินสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุ
 

          นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ สนับสนุนเงินจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ในโครงการหาทุนในกิจกรรม "เดินเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา 84 กิโลเมตร" กับ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2555 เพื่อระดมทุนจัดหารายได้ส่วนหนึ่งในการสมทบทุนให้กับมูลนิธิกรุงเทพมหานคร 2552 ในการก่อสร้างและจัดตั้งโรงพยาบาลผู้สูงอายุ รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงการสร้างประชากรไปสู่สังคมผู้สูงอายุ การฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพผู้สูงอายุ การเป็นสถาบันฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและการพัฒนาดูแลผู้สูงอายุให้สามารถดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการรักษาโรค ซึ่งคาดว่าโรงพยาบาลผู้สูงอายุจะแล้วเสร็จภายในปี 2556

 
ข้อมูล ณ วันที่ 20/03/2555
 

 
Thai Beverage Public Company Limited
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข่าวและกิจกรรม
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
  Social Network