ค้นหา : 
: ราคาหุ้น THBEV
 
 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย ในปี 2546 โดยมีจุดประสงค์เพื่อรวมกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเบียร์และสุราชั้นนำของไทยที่เป็นของผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมทุนรายอื่นๆ เข้ามาเป็นกลุ่มบริษัท ต่อมาในปี 2549 ไทยเบฟได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (“SGX”) ภายหลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ไทยเบฟได้ขยายขอบเขตธุรกิจจาก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า เพิ่มประสิทธิผลในช่องทางการขนส่ง การกระจายสินค้ารวมถึงกระจายความเสี่ยงของกิจการ ปัจจุบัน ไทยเบฟไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำในประเทศไทย แต่ยังเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเอเชียอีกด้วย โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 3 สายธุรกิจ ได้แก่ สุรา เบียร์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ภายใต้ผลิตภัณฑ์มากกว่า 100 ผลิตภัณฑ์

โรงงานสุราทั้ง 18 แห่ง และโรงเบียร์ทั้ง 3 แห่งเป็นฐานการผลิตเครื่องดื่มของไทยเบฟที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบที่สะอาดมีคุณภาพ การผลิตและกระบวนการบรรจุที่มีมาตรฐาน ตลอดจนการบริหารผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการผลิต อย่างมีระบบและเป็นไปตามเกณฑ์กฎหมาย ผลสำเร็จแห่งการมุ่งมั่นพัฒนา ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วโลก

กลุ่มไทยเบฟจำหน่ายสินค้าครอบคลุม 5 ทวีป กว่า 90 ประเทศทั่วโลก ไทยเบฟมีทีมงานขายตรงกว่า 1,100 ทีมทั่วประเทศ โดยมีศูนย์กระจายสินค้า และเครือข่ายกระจายสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเรา เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์ 2020
วิสัยทัศน์ 2020 คือ แผนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยเบฟในอีก 6 ปีข้างหน้า เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะขยายความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา แผนนี้ประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 5 ประการ ที่จะนำไปสู่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้บริโภค การสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นและเพิ่มโอกาสในการทำงานให้กับพนักงาน

การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
ไทยเบฟวางเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นเป็นบริษัทเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดและมีผลกำไรสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์
ไทยเบฟวางแผนที่จะกระจายรายได้เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการขายเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และรายได้จากการขายสินค้าในต่างประเทศ

ตราสินค้าที่โดนใจ
ธุรกิจหลักของไทยเบฟแบ่งเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ สุรา เบียร์ และ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์จะมีการกำหนดผลิตภัณฑ์หลัก รวมถึงตลาดหลักและตลาดรองที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยยึดหลักผู้บริโภคและการตลาดเป็นตัวขับเคลื่อนในการขยายธุรกิจ

การขายและกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง
นอกจากตราสินค้าที่โดนใจ การกระจายสินค้าที่แข็งแกร่งและทั่วถึงถือเป็นสิ่งสำคัญ ไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเครือข่ายกระจายสินค้าที่มีอยู่ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นผ่านการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นเลิศของบริษัท และสร้างเครือข่ายกระจายสินค้าเพิ่มขึ้น รวมถึงการหาพันธมิตร เพื่อร่วมกันกระจายสินค้า

ความเป็นมืออาชีพ
ไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะสร้างทีมงานที่มีความหลากหลายและประสิทธิภาพสูง ทีมงานของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและยังสามารถใช้ประโยชน์จากการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม อีกทั้งเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มในระยะยาว

พันธกิจของไทยเบฟ
การประสานสัมพันธภาพกับผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสำคัญกับบริษัทในทุกๆ ด้าน บริษัทจึงเน้นการให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ช่วยให้บริษัทสามารถสร้างคุณค่าอันยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ไทยเบฟมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจโดยการขยายธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มครบวงจรในเอเซีย ที่มีทั้งความมั่นคงและความยั่งยืนทางธุรกิจอย่างแท้จริง ควบคู่ไปกับการ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการมุ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสังคมให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมอบผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น และเป็นธรรมกับพันธมิตรทางธุรกิจ (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมดูที่หน้า 69 ของรายงานประจำปี 2557)

 

การบริหารจัดการความยั่งยืนของไทยเบฟ


คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจของไทยเบฟ ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้คำสั่งของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของสายงานต่างๆ ทุกท่าน โดยมีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นประธาน

คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจรับผิดชอบ ในการพิจารณา วางแผน กำหนดนโยบายและดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางองค์กรที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจได้จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจตามแผน อันประกอบด้วยผู้บริหารและตัวแทนพนักงานจากทุกหน่วยงาน อาทิ สายการผลิต สายธุรกิจต่อเนื่อง สายบริหารการตลาด สายบริหารการขาย สำนักบัญชีและงบประมาณ สำนักแผนกลยุทธ์ สำนักสื่อสารองค์กร สำนักเลขานุการบริษัท สำนักประสานงานภายนอก สำนักกฎหมาย สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและการบริการ สำนักพัฒนาความเป็นเลิศ และสำนักตรวจสอบภายใน

 


 

การพัฒนาความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า

คลิกชมภาพ "ห่วงโซ่คุณค่าของไทยเบฟ"
ไทยเบฟมีกิจกรรมทางธุรกิจที่ครอบคลุมตั้งแต่ การจัดซื้อจัดหา การผลิต การกระจายสินค้า การตลาดและการขาย ตลอดจนกระบวนการกำจัดเศษวัสดุและผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ที่เกิดจากการผลิตในขั้นตอนสุดท้าย เราตระหนักถึงความจำเป็นในการทำความเข้าใจห่วงโซ่คุณค่าและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างลึกซึ้ง เพราะเราเชื่อว่าความเข้าใจดังกล่าวช่วยให้เราสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำความรู้จักกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การทำความเข้าใจถึงผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของไทยเบฟที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการพึ่งพาอาศัย ความต้องการ และความคาดหวังที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีต่อไทยเบฟ

เรามีนโยบายและความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าให้มีความยั่งยืน โดยแต่ละธุรกิจของเราในทุกส่วนของห่วงโซ่คุณค่าต่างยึดมั่นในการนำเสนอสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพ และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้สามารถสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของไทยเบฟได้ ดังเช่น การพัฒนาร่วมกับคู่ค้าในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในอุตสาหกรรมการผลิตอลูมิเนียมฟอยล์ จนได้รับการยอมรับระดับสากลและได้รับรางวัล Alufoil Trophy 2015 จาก European Aluminium Foil Association สาขา Resource Efficiency กับผลิตภัณฑ์เบียร์ช้าง
 

การเปลี่ยนแปลงของโลก


ไทยเบฟตระหนักดีว่า แนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลง และส่งผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของทุกอุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แนวโน้มเหล่านี้ ก่อให้เกิดทั้งความเสี่ยงและโอกาสในรูปแบบใหม่ ที่ธุรกิจต่างๆ รวมทั้งไทยเบฟต้องรับมือ และบริหารจัดการอย่างดี เพื่อสรรค์สร้างคุณค่าที่ยั่งยืนในระยะยาว

ในด้านเศรษฐกิจ เป็นที่ชัดเจนว่าขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจบนเวทีโลกกำลังปรับเปลี่ยนไปสู่กลุ่ม “เศรษฐกิจเกิดใหม่” (Emerging Economies) ส่วนในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมนั้น The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) ได้ให้ความสำคัญกับ 9 ประเด็น ที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชากรโลกจำนวนกว่า 9 ล้านล้านคนมีความเป็นอยู่ที่ดี ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ อันได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษทางน้ำ การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ การปล่อยสารเคมีอันตราย การขาดแคลนทรัพยากรน้ำ ความต้องการและสิทธิขั้นพื้นฐาน ทักษะและการจ้างงาน วิถีชีวิตที่ยั่งยืน อาหารและเชื้อเพลิงชีวภาพ (WBCSD, Action 2020)

ผลกระทบต่อประเทศไทย

ประเทศไทยเองก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกได้ ทั้งนี้ ไทยเบฟซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำภาคอุตสาหกรรมและเป็นส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจไทยจึงย่อมต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เช่นกัน ในมิติทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเมืองส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อสภาพเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ความพร้อมของปัจจัยการผลิต การเพิ่มความโปร่งใสของภาครัฐและภาคเอกชน เป็นปัจจัยสำคัญในประเทศไทย ส่วนมิติทางสิ่งแวดล้อม ความแห้งแล้งและอุทกภัย ยังเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ซึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่า รวมถึงสภาพอากาศที่มีความแปรปรวนอันเนื่องมาจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในขณะที่มิติทางสังคม การศึกษา ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมถึงการฝึกอบรมทักษะแรงงาน ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องได้รับการพัฒนา เช่นเดียวกับ การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การสร้างโอกาส และการกระจายรายได้ที่มีความเท่าเทียมกันจะก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างประชากรวัยทำงานและภาระทางการคลังของสวัสดิการทางสังคมและสาธารณสุขของประเทศ

ความสำคัญต่อไทยเบฟ

เนื่องจากไทยเบฟเป็นผู้นำด้านธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศไทยและเป็นหนึ่งในบริษัทเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ไทยเบฟตระหนักดีว่า เรามีบทบาทสำคัญซึ่งมิได้จำกัดอยู่เพียงการแก้ไขประเด็นปัญหา ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เรามีส่วนในการสร้างขึ้น แต่ยังมีหน้าที่ในการบริหารจัดการ ผลกระทบที่มีต่อบริบทแวดล้อมที่กว้างขึ้นด้วย ดังนั้น ไทยเบฟจึงได้เริ่มต้นการเดินทางสู่ความยั่งยืน โดยการพัฒนากลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่มีความชัดเจนและตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น และจัดทำรายงาน ฉบับนี้ ซึ่งเป็นรายงานความยั่งยืนฉบับแรกของเราที่เป็นไปตามแนวทางการรายงานของ GRI G4 เรามุ่งมั่นที่จะเติมเต็มความปรารถนาที่จะอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา

 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
 
 
 
ข่าวการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainability Development Measurement
Stable and Sustainable ASEAN Leader
อ่านต่อ
Thai Beverage Public Company Limited
         
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  Social Network