โครงการ " ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว " ปีที่ 8 กำหนดการแจกผ้าห่ม ปี 2550
 
ลำดับที่
จังหวัด
วันที่แจก
จำนวนผ้าห่ม
สถานที่แจกผ้าห่ม
1
กำแพงเพชร
1 พฤศจิกายน 50
15,000 ผืน
บริเวณวัดศรีภิรมย์ อ.คลองขลุง
2
ตาก
2 พฤศจิกายน 50
10,000 ผืน
รร.วังประจบวิทยาคม อ.เมือง
3
แม่ฮ่องสอน
5 พฤศจิกายน 50
13,000 ผืน
หน้าที่ว่าการ อ. ปางมะผ้า
4
เชียงราย
7 พฤศจิกายน 50
18,000 ผืน
หน้าที่ว่าการกิ่งอ .ดอยหลวง
5
อุตรดิตถ์
8 พฤศจิกายน 50
15,000 ผืน
รร.บ้านน้ำต๊ะ อ.ท่าปลา
6
เพชรบูรณ์
9 พฤศจิกายน 50
10,000 ผืน
รร.บ้านลาดแค อ.ชนแดน
7
เลย
10 พฤศจิกายน 50
13,000 ผืน
อบต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง
8
อุดรธานี
12 พฤศจิกายน 50
15,000 ผืน
อนุบาลกุมภวาปี อ.กุมภวาปี
9
ร้อยเอ็ด
13 พฤศจิกายน 50
12,000 ผืน
หน้า สภต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย
10
อุบลราชธานี
16 พฤศจิกายน 50
15,000 ผืน
อบต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ
11
ศรีสะเกษ
17 พฤศจิกายน 50
12,000 ผืน
หน้าที่ว่าการอ. น้ำเกลี้ยง
12
สุรินทร์
19 พฤศจิกายน 50
15,000 ผืน
รร.กาพเชิงมิตรภาพ อ.กาพเชิง
13
บุรีรัมย์
20 พฤศจิกายน 50
10,000 ผืน
รร.สิงหพิทยาคม อ.นางรอง
14
นครราชสีมา
21 พฤศจิกายน 50
15,000 ผืน
รร.บ้านพระ อ.หนองบุญนาก
15
ชัยภูมิ
23 พฤศจิกายน 50
12,000 ผืน
รร.บ้านท่าหินโงม
 
 
Copyright 2007 © Thai Beverage Plc. All Rights Reserved.