บันทึกไทยเบฟ เป็นบันทึกที่จะจารึกความภาคภูมิใจของคนไทย ในความเป็น "ไทย" เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูตอกย้ำความเป็น "ไทย" และสานต่อเพื่อให้ผู้ที่รับชมได้รู้สึกถึงคุณค่าความเป็นไทยที่อยู่รอบตัวที่สร้างทั้งรอยยิ้มและความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทุกคน

ในชีวิตที่เรามองว่าเรียบง่าย แต่หากใส่ใจมองให้ลึกลงไปในรายละเอียด ก็จะพบว่ามีความภูมิใจในความเป็นไทยซ่อนอยู่มากมาย เพียงแต่เปิดใจมองและรับรู้คุณค่าของความเป็นไทยที่อยู่รอบๆ ตัวเรา

ความภูมิใจของคนไทยที่จะถูกบันทึกไว้ ได้แก่เรื่องของประเพณีวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตร์ไทย งานศิลป์ไทย ภาษาไทย ภูมิปัญญาไทย วิถีไทย ความสามารถของคนไทยที่สร้างชื่อเสียงและประโยชน์แก่สังคมไทย และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ จิตใจที่งดงามและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนไทย ที่หล่อรวมคนไทยเข้าไว้ด้วยกัน จนกลายเป็นสังคมแห่งน้ำใจที่เข้มแข็ง

 

Copyright 2014 © Thai Beverage Plc. All Rights Reserved.