TBR ประสานความร่วมมือ SCGP ยกระดับการบริหารจัดการการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์กระดาษหลังการบริโภค เพื่อส่งเข้าสู่ระบบรีไซเคิล

คุณบุญเอนก วรรณพานิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด หรือ TBR ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การเก็บกลับบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษหลังการใช้งาน นำมารีไซเคิลอย่างเป็นระบบ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ร่วมกับ คุณพีรพงษ์ เทพวรินทร์  ผู้จัดการ Recycling Solutions  บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ อาคารเล้าเป้งง้วน ชั้น 32

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กลุ่มไทยเบฟให้ความสำคัญกับการนำวัสดุบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคกลับคืนสู่กระบวนการผลิตเพื่อลดปริมาณของเสีย TBR ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการซัพพลายเชนบรรจุภัณฑ์ ได้ปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อเก็บกลับ คัดแยกบรรจุภัณฑ์หลักของกลุ่มไทยเบฟ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องอะลูมิเนียม และขวดพลาสติก อย่างต่อเนื่อง

ความร่วมมือกับ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือปูนซิเมนต์ไทย ที่ให้บริการโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะช่วยยกระดับการบริหารจัดการการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์กระดาษหลังการบริโภค เพื่อส่งเข้าสู่ระบบรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งเสริมให้เกิดการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และสร้างคุณค่าให้กับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค ผ่านระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดย TBR จะตั้งจุดเก็บกลับภูมิภาค (Regional Collection Center – RCC) สำหรับรับบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษจากครัวเรือน ก่อนนำมาคัดแยกและอัดก้อน เพื่อส่งไปรีไซเคิลที่บริษัทในเครือ SCGP 2 แห่งได้แก่

• ภาคตะวันตก TBR-RCC ในจังหวัดกาญจนบุรี ส่งกระดาษอัดก้อนไปรีไซเคิลที่ บริษัท สยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี
• ภาคตะวันออก TBR-RCC ในจังหวัดชลบุรี ส่งกระดาษอัดก้อนไปรีไซเคิลที่ บริษัทไทยเคน เปเปอร์ จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี

สำหรับกระดาษอัดก้อนที่ SCGP นำไปรีไซเคิล จะถูกนำมาผลิตเป็นกระดาษม้วนใหม่ แล้วนำมาผลิตเป็นกล่องกระดาษให้ไทยเบฟ โดยตั้งเป้าในเฟสแรกจะเก็บกลับกระดาษใช้แล้วเพื่อนำไปรีไซเคิล ประมาณ 4,800 ตัน/ปี หรือ 400,000 กิโลกรัม/เดือน และจะเดินหน้าขยายความร่วมมือกับ SCGP ออกไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ให้ครอบคลุมทั้งประเทศต่อไปในอนาคต


ข้อมูลวันที่ 19/03/2024