ไทยเบฟ ปรับโครงสร้างองค์กร เสริมแกร่งสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ไทยเบฟปรับโครงสร้างองค์กร เสริมแกร่งสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
เพื่อเสริมแกร่งสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของกลุ่มไทยเบฟ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างองค์กรและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ตามรายละเอียดต่อไปนี้ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

  1. ปรับตำแหน่งของคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี จากกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (Director and President & CEO) เป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Director and Group CEO)
  2. แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการ (President and Group COO) 2 ท่าน ซึ่งจะรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  3. คุณโฆษิต สุขสิงห์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการประเทศไทย (President and Group COO – Thailand) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เพิ่มเติมจากตำแหน่งปัจจุบัน อันได้แก่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (ประเทศไทย)  และผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงานดิจิทัลและเทคโนโลยี โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารดังเดิม
  4. คุณประภากร ทองเทพไพโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการต่างประเทศ (President and Group COO – International) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ เพิ่มเติมจากตำแหน่งปัจจุบัน อันได้แก่ ผู้บริหารสูงสุด การเงินและการบัญชีกลุ่ม และผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจสุรา โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารดังเดิม

ผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการ กำกับดูแลแผนธุรกิจและการดำเนินธุรกิจ ผ่านการเป็นกรรมการในบริษัท และ/หรือ คณะกรรการจัดการในแต่ละตลาด ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง

  • แต่งตั้งคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี คุณอวยชัย ตันทโอภาส คุณสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ เป็นรองประธานกรรมการบริหาร

โดยคุณอวยชัย ตันทโอภาส จะส่งต่อตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการประเทศไทยให้แก่คุณโฆษิต สุขสิงห์ ในขณะเดียวกัน ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้านการลงทุนของคุณสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดกลุ่มเทคโนโลยีการผลิตและวิศวกรรมของดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ จะถูกทดแทนโดยการทำงานตามโครงสร้างองค์กร

การปรับโครงสร้างองค์กรและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงข้างต้น มีเป้าหมายเพื่อ 

  • พัฒนากลุ่มบริษัทไทยเบฟสู่ความเป็นสถาบัน และสร้างโอกาสให้แก่ผู้บริหารมืออาชีพเพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืน
  • ต่อยอดความแข็งแกร่งในการบริหารงานในประเทศไทย ซึ่งได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2562 และปรับโครงสร้างเพื่อตอบรับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปหลังวิกฤตการณ์โควิด-19
  • เสริมสร้างการผสานพลังและประสิทธิภาพการดำเนินงานในตลาดหลัก (ไทย เวียดนาม เมียนมา มาเลเซีย และสิงคโปร์) ควบคู่ไปกับโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจ (Product Group) เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยการเสริมความแข็งแกร่งในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายและการจัดการโลจิสติกส์ รวมทั้งนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพัฒนาประสิทธิภาพของการดำเนินงาน
  • ขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนในตลาดใหม่ เพื่อขยายการเติบโตของตราสินค้าต่าง ๆ ของบริษัทในระดับภูมิภาค สู่เป้าหมายการเป็นผู้นำของอาเซียนในธุรกิจเครื่องดื่มและอาหาร

ด้วยโครงสร้างองค์กรใหม่นี้ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี คณะผู้บริหาร และพนักงานในกลุ่มไทยเบฟ จะร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจสู่เป้าหมาย “สรรสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน” (Enabling Sustainable Growth) ตามพันธกิจ “สร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต” เพื่อครองความเป็นผู้นำที่มั่นคงและยั่งยืนในธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารของอาเซียนต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2567


ข้อมูลวันที่ 11/01/2024