ไทยเบฟ ผนึกกำลังทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จัดส่องกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้-มะเร็งตับ ประชาชน ต่อเนื่องปีที่ 3

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและในการนี้ได้ประสานความร่วมมือกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยและคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์และเครือข่ายพันธมิตรของหน่วยงานสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร และพื้นที่ใกล้เคียง จัดโครงการ“คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งตับสำหรับประชาชน” ครั้งที่ 3 เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนในชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง ให้ได้มีโอกาสรับการดูแลรักษาจากสถานพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงด้วยการส่องกล้อง โดยวิธี Colonoscope และตรวจมะเร็งตับไขมันเกาะตับและภาวะตับแข็งด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ช่องท้องและเครื่องตรวจพังผืด Fibro Scan ให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นการป้องกันโรคก่อนเกิดโรค เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต  ระหว่างวันที่ 23 –24 มีนาคม 2567 ณ โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

โดยมี นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล กรรมการโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์  คุณภาวินี ไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ คุณทำนาย ราชโคตร ผู้บริหารสำนักการผลิตเบียร์ บริษัทช้างเบียร์ จำกัด เข้าร่วมลงพื้นที่จัดกิจรรมในครั้งนี้ โดยประชาชนที่ได้รับการตรวจคัดกรองในปีนี้จำนวนทั้งสิ้น 697 คน แบ่งเป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงมีผู้รับการคัดกรองทั้งหมดจำนวน 315 คน   และการตรวจคัดกรองมะเร็งตับโดยวิธี fibro scan ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง (มีโรคประจำตัว อ้วน ไขมันในเลือดสูง ประวัติเป็นตับอักเสบมีจำนวนผู้ตรวจคัดกรอง ทั้งหมดจำนวน 382 คน


ข้อมูลวันที่ 06/04/2024