ค้นหา :   
: ราคาหุ้น THBEV
 
 
 
chairman.png (432?600) สารจากประธานกรรมการ
เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2557 นับเป็นปีที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ("ไทยเบฟ") ได้ก้าวสู่อีกขั้นของการพัฒนาองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน ผ่านการปรับโครงสร้างการบริหารให้เป็นตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักคือ สุรา เบียร์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ให้แต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์มีทีมงานบริหารที่รับผิดชอบและผลักดันให้แต่ละกลุ่มธุรกิจดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในช่วงปลายปีบริษัทได้ริเริ่ม “วิสัยทัศน์ 2020” ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในอีก 6 ปีข้างหน้า เพื่อสร้างความร่วมมือภายในกลุ่มบริษัทให้สามารถก้าวข้ามจากผู้นำธุรกิจในประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซียสู่การเป็นบริษัทเครื่องดื่มข้ามชาติชั้นนำในอาเซียน รวมทั้งนำไปสู่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้บริโภคเพิ่มโอกาสในการทำงานและการแสดงศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มความสามารถให้กับพนักงาน รวมถึงสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับคู่ค้าและผู้ถือหุ้น

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของปี 2557 ถึงแม้การบริโภคในภาพรวมจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลง แต่รายได้และกำไรสุทธิของบริษัทยังคงเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 162,040 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 กำไรสุทธิเท่ากับ 21,433 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจถึงร้อยละ 12.8 จากการดำเนินงานที่ดีขึ้นของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบริษัทมีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 15,317 ล้านบาทในปีนี้ หรือคิดเป็น 0.61 บาท/หุ้น ถือเป็นการจ่ายเงินปันผลที่สูงที่สุดนับตั้งแต่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ในปี 2549

สำหรับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปีนี้ บริษัทมีความภูมิใจที่สามารถสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงทั้งในส่วนของรายได้และกำไร รวมถึงส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจสุราได้อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของธุรกิจเบียร์ บริษัทสามารถบริหารจัดการทั้งในด้านการตลาดและด้านการปรับราคาให้เหมาะสม ส่งผลให้บริษัทกลับมามีกำไรในธุรกิจเบียร์อีกครั้ง

ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในปี 2557 นับเป็นปีที่ 2 ที่เราได้ขยายธุรกิจสู่เครื่องดื่มน้ำอัดลมในประเทศไทย โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในระดับที่พึงพอใจ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดผ่านการสร้างนวัตกรรมและปรับเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับช่องทางการจัดจำหน่ายมากขึ้น การขยายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักเพื่อสร้างการเติบโตของเรา ไทยเบฟยังได้ลงทุนในตราสินค้าและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและขยายสู่ตลาดต่างประเทศเพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทเครื่องดื่มครบวงจรของภูมิภาค
กลุ่มบริษัทไทยเบฟมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับ เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด (“F&N”) เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มร่วมกันอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีแผนที่จะนำเครื่องดื่ม F&N มาทำตลาดในประเทศไทยมากขึ้นในปีหน้า โดยใช้ประโยชน์ร่วมกันจากฐานการผลิตที่ทันสมัยและเครือข่ายกระจายสินค้าที่ครอบคลุมของบริษัทในประเทศไทย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทวางแผนที่จะเสริมสร้างธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่มที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วให้เข้าถึงผู้บริโภคและขยายตัวมากยิ่งขึ้นในตลาดประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์โดยอาศัยตราสินค้าโออิชิที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมในประเทศไทย

ในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความขอบคุณคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท และขอขอบคุณลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่กรุณาให้การสนับสนุนบริษัทมาตลอดทั้งปี และที่สำคัญอย่างยิ่ง ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านสำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของไทยเบฟที่มุ่งมั่นจะก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มครบวงจรในเอเชียที่มีทั้งความมั่นคงและความยั่งยืนทางธุรกิจอย่างแท้จริง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่องในอนาคต
เจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานคณะกรรมการบริษัท
ceo.png (432?600) สารจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2557 ปัจจัยทางการเมืองได้ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศประกอบกับ ได้มีการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปี 2556 ซึ่งมีผลต่อเนื่องมาถึงปีปัจจุบัน นอกจากนี้ ในธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ผู้บริโภคลดการบริโภคนอกบ้านลงและมีการแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกเหล่านี้ส่งผลให้ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ท้าทาย แต่อย่างไรก็ดีบริษัทยังสามารถสร้างยอดขายได้ถึง 162,040 ล้านบาท หรือเติบโตกว่าร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

เนื่องจากกลุ่มสินค้าที่มีแอลกอฮอล์ของบริษัทมีความหลากหลายครอบคลุมทั้งสุราขาว
สุราสี และเบียร์ ดังนั้นแม้ว่าผู้บริโภคจะปรับเปลี่ยนการบริโภคจากสินค้าประเภทหนึ่งไปสู่อีกประเภทหนึ่ง แต่ก็ยังคงบริโภคสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟ ธุรกิจสุราของบริษัทในปีนี้ ยังคงรักษาความเป็นผู้นำตลาดได้อย่างต่อเนื่อง โดยมียอดขายเป็นจำนวนเงิน 104,592 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีกำไรเพิ่มขึ้นถึง 1,215 ล้านบาท นอกจากนี้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจสุราไปสู่ตลาดระดับบน ในปีนี้ไทยเบฟได้ตั้งบริษัทโฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด ขึ้น เพื่อให้บริการขายสินค้าแก่โรงแรมและร้านอาหารมีระดับโดยเฉพาะ

ในส่วนของธุรกิจเบียร์ บริษัทมีความยินดีอย่างยิ่งที่ธุรกิจเบียร์กลับมามีกำไรอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากกลยุทธ์การปรับขึ้นราคาสินค้า และการควบคุมค่าใช้จ่ายในปี 2557 และบริษัทจะพยายามดำเนินธุรกิจเบียร์ให้มีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง

สำหรับธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์นั้นได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของการบริโภคนอกบ้านโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปีนอกจากนี้ผู้ผลิตแต่ละรายต่างใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ มากขึ้นเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ส่งผลให้ในปีนี้การแข่งขัน ในธุรกิจมีความรุนแรง และเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด บริษัทยังคงเน้นการสร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ของเราผ่านกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปรับโฉมบรรจุภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่าย การขยายไปสู่ ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์นั้น นับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของบริษัทเพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภครวมถึงใช้ประโยชน์ของเครือข่ายกระจายสินค้าที่แข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

ในส่วนของธุรกิจอาหาร ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทยังคงเน้นการสร้างการรับรู้ในตราสินค้า รวมถึงการสร้างความผูกพันธ์กับลูกค้า(customer engagement) ผ่านการจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง ที่ร้านอาหารในเครือกว่า 200 สาขา และบริษัทได้เปิดครัวกลางโออิชิที่มีมาตรฐานระดับโลก เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและรองรับการขยายธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น
ตลอดจนอาหารแช่แข็งและอาหารแช่เย็น นอกจากกลยุทธ์เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดในประเทศแล้ว บริษัทยังวางเป้าหมายรุกตลาดต่างประเทศ ผ่านการขยายสาขาโดยในปี 2557 บริษัทได้เปิดร้านชาบูชิ 2 สาขาในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และตั้งเป้าขยายสาขาเพิ่มรวมถึงส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคไปสู่ภูมิภาคอาเซียนให้มากขึ้นในอนาคต

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มครบวงจรในเอเชียที่มีทั้งความมั่นคงและความยั่งยืนทางธุรกิจอย่างแท้จริงผ่านการกำหนด “วิสัยทัศน์ 2020” ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในระยะ 6 ปีข้างหน้าของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัท ในการเตรียมพร้อมรับมือกับความต้องการของตลาดที่กำลังเปลี่ยนแปลง โดย วิสัยทัศน์ 2020 ประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 5 ประการคือ การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าที่โดนใจ การขายและการกระจายสินค้าที่แข็งแกร่งและความเป็นมืออาชีพ

การดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ 2020 ยังรวมถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัท ร่วมกับ เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด (“F&N”) ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งผู้นำของกลุ่มบริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายการกระจายสินค้าร่วมกัน ความเชี่ยวชาญในตลาด และการประหยัดค่าใช้จ่ายผ่านการจัดซื้อร่วมกัน โดยในปีนี้ บริษัทได้ทำงานร่วมกับ F&N เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้านสำหรับการเปิดตัวสินค้า F&N ในประเทศไทยที่จะมีขึ้นในปีหน้า

นอกจากวิสัยทัศน์ในด้านการดำเนินธุรกิจแล้ว ความเป็นมืออาชีพของทรัพยากรบุคคลถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอันหนึ่งของวิสัยทัศน์ 2020 ในปี 2557 บริษัทได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานระดับบังคับบัญชา (Management Development Program) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลุ่มพนักงานระดับบังคับบัญชาที่มีศักยภาพสูง ด้วยการเสริมสร้างทักษะในหลายๆ ด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต รวมทั้งการรณรงค์เรื่องคุณค่าองค์กรของไทยเบฟ (ThaiBev’s Core Values) อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน และการทำงานเป็นทีม

ความสำเร็จทั้งมวลในปี 2557 นี้ มาจากการสนับสนุนการดำเนินงานของไทยเบฟจากทุกภาคส่วน ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้าและลูกค้า สำหรับความไว้วางใจที่มีให้เรา ผมรู้สึกซาบซึ้งในความตั้งใจและการทุ่มเทแรงกายแรงใจของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานไทยเบฟทุกท่าน ที่มีให้แก่บริษัทของเราเสมอมา เราจะเติบโตไปด้วยกันภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และความตระหนักในความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
ฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557   
 
 
Thai Beverage Public Company Limited
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข่าวและกิจกรรม
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
  Social Network