ค้นหา :   
: ราคาหุ้น THBEV
 
 
 
 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 29,000,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 25,110,025,000 บาท โดยมีหุ้นสามัญ 25,110,025,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

สายการผลิตสุรา
บจ.แสงโสม
บจ.เฟืองฟูอนันต์
บจ.มงคลสมัย
บจ.ธนภักดี
บจ.กาญจนสิงขร
บจ.สุราพิเศษทิพราช
บจ.สุราบางยี่ขัน
     บจ.สุราแม่โขง
บจ.อธิมาตร
บจ.เอส.เอส.การสุรา
บจ.แก่นขวัญ
บจ.เทพอรุโณทัย
บจ.สุรากระทิงแดง (1988)
บจ.ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ดิสทิลเลอรี่
บจ.สีมาธุรกิจ
บจ.นทีชัย
บจ.หลักชัยค้าสุรา
บจ.สุราพิเศษภัทรลานนา
บจ.ประมวลผล
 

สายการผลิตเบียร์
บจ.เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991)
บจ.คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย)
บมจ.เบียร์ไทย (1991)

สายบริหารการขาย

กลุ่มบริษัทผู้จัดจำหน่ายเบียร์
บจ.ป้อมทิพย์ (2012)
บจ.ป้อมกิจ
บจ.ป้อมคลัง
บจ.ป้อมโชค
บจ.ป้อมเจริญ
บจ.ป้อมบูรพา
บจ.ป้อมพลัง
บจ.ป้อมนคร

กลุ่มบริษัทผู้จัดจำหน่ายสุรา
บจ.นำยุค
บจ.นำกิจการ
บจ.นำพลัง
บจ.นำเมือง
บจ.นำนคร
บจ.นำธุรกิจ
บจ.นำรุ่งโรจน์
บจ.นำทิพย์

กลุ่มบริษัทบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย (ค)
บจ.โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์
บจ.โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ (5)

กลุ่มบริษัทผู้แทนจำหน่าย
บจ.ทิพย์ชโลธร
บจ.กฤตยบุญ
บจ.สุราทิพย์
บจ.สุนทรภิรมย์
บจ.ภิรมย์สุรางค์

สายบริหารการตลาด
บจ.ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง
     บจ.ช้าง คอร์ป
บจ.ช้างอินเตอร์เนชั่ลแนล
บจ.ทศภาค

กลุ่มบริษัทต่างประเทศ
International Beverage Holdings Limited
     InterBev (Singapore) Limited
          Super Brands Company Pte. Ltd.
     InterBev (Cambodia) Co., Ltd.
     InterBev Malaysia Sdn. Bhd.
     Best Spirits Company Limited
     International Beverage Holdings (China) Limited
          InterBev Trading (China) Limited
          Yunnan Yulinquan Liquor Co., Ltd.
     International Beverage Holdings (UK) Limited
          International Beverage Holdings Limited USA, Inc.
          Blairmhor Limited (N)
               Blairmhor Distillers Limited (D) (N)
                    Speyburn-Glenlivet Distillery Company Limited (D) (N)
                    The Knockdhu Distillery Company Limited (D) (N)
                    The Balblair Distillery Company Limited (D) (N)
                    The Pulteney Distillery Company Limited (D) (N)
               Liquorland Limited
               Wee Beastie Limited (D) (N)
               Moffat & Towers Limited (D) (N)
          Inver House Distillers Limited
               Glen Calder Blenders Limited (D) (N)
               Hankey Bannister & Company Limited (D) (N)
               R Carmichael & Sons Limited (D) (N)
               James Catto & Company Limited (D) (N)
               Mason & Summers Limited (D) (N)
               J MacArthur Jr & Company Limited (D) (N)
     Beer Chang International Limited
     International Beverage Trading Limited
     InterBev Trading (Hong Kong) Limited (ก)
     InterBev Investment Limited
          Fraser and Neave, Limited
          Fraser Centrepoint Limited (1)

กลุ่มบริษัทเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
กลุ่มบริษัทจำกัด
บจ.ไทยดริ้งค์
บจ.เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม

กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-  กลุ่มบริษัทโออิชิ
ชาเขียวญี่ปุ่น / เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
บมจ.โออิชิ กรุ๊ป
     บจ.โออิชิ เทรดดิ้ง
     บจ.โออิชิ ราเมน
     Oishi International Holdings Limited
         Oishi F&B (Singapore) Pte.Ltd.(2) (ข) 
                 Oishi Myanmar Limited (4)
บจ.โออิชิ สแน็ค (3)

-  กลุ่มบริษัทเสริมสุข
เครื่องดื่มน้ำอัดลม / เครื่องดื่มไม่อัดลม / เครื่องดื่มน้ำโซดา / ผู้จัดจำหน่าย
บมจ.เสริมสุข
     บจ.เสริมสุข โฮลดิ้ง
          บจ.เสริมสุข เบเวอร์เรจ
          บจ.เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008)
     บจ.เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์)
     บจ.เสริมสุข เทรนนิ่ง
     Great Brands Limited

สายธุรกิจต่อเนื่อง
บจ.ไทยเบฟเจอเรจ เอ็นเนอร์ยี่
บจ.ไทยโมลาส
บจ.อาหารเสริม
บจ.แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
บจ.จรัญธุรกิจ 52
บจ.ถังไม้โอ๊คไทย
บจ.ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล
บจ.ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก

กลุ่มบริษัทเครื่องหมายการค้
บจ.ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์
บจ.เบียร์อาชา
บจ.เบียร์ช้าง
     บจ.เบียร์ช้าง อินเตอร์เนชั่ลแนล (D)(N)

กลุ่มอื่นๆ(ง)
บจ.ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง
บจ.ซี เอ ซี 
     บจ.สุราไทยทำ (N)
     บจ.สุราพิเศษสหสันติ์ (N)
     บจ.สุราพิเศษสัมพันธ์ (N)

Note ตามหมายเหตุของผู้สอบบัญชี

D หยุดดำเนินการ
N ไม่ได้ประกอบกิจการ

หมายเหตุ
(1) บริษัทนี้ได้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และเริ่มการซื้อขายบนกระดาษหลักของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557
(2) บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 25557
(3) บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557
(4) บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557
(5) บริษัทนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557

ข้อมูลเพิ่มเติมล่าสุด (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2558)
(ก) InterBev Timor, Unipessoal, Lda. ได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
(ข) Oishi Group Limited Liability Company ได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558
(ค) บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
(ง) บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
 
 
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
 
 
Thai Beverage Public Company Limited
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข่าวและกิจกรรม
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
  Social Network