ค้นหา :   
: ราคาหุ้น THBEV
 
 
 
 
อุตสาหกรรมเบียร์เป็นธุรกิจหลักที่เสริมให้อาณาจักรของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) แผ่ขยายกว้างไกลและเป็นปึกแผ่นมั่นคง ด้วยผลิตภัณฑ์สำคัญที่มียอดจำหน่ายสูงสุดอย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน เบียร์ช้าง เบียร์เหรียญทองระดับโลก เบียร์ที่กำเนิดจากหัวใจ และความภาคภูมิในความเป็นไทย

เบียร์ช้าง ผลิตจากโรงงานเบียร์ที่มีมาตรฐานสูงระดับโลก 3 โรงงาน ได้แก่ โรงงานเบียร์ จังหวัดกำแพงเพชร ของ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน), โรงงานเบียร์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด และโรงงานเบียร์ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
โรงงานเบียร์ทั้ง 3 โรงงาน มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิต และรสชาติ เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงสม่ำเสมอ รวมถึงมีนโยบายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพลังงานในทุกขั้นตอนการผลิต

 บมจ.เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)

โรงงานเบียร์ จังหวัดกำแพงเพชร สร้างด้วยเงินลงทุน 9,000 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2542 ผลิตเบียร์ช้างครั้งแรกในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2544 และเบียร์ช้างขวดแรกที่ผลิตจากโรงงานเบียร์ จังหวัดกำแพงเพชร เสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2544 โรงงานมีอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 1,600 ไร่ ใช้เทคโนโลยีการผลิตชั้นนำระดับโลกทุกระบบ ทุกขั้นตอนเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ และมีการตรวจสอบมาตรฐาน ทุกด้านอย่างเข้มงวดสม่ำเสมอ โดยเฉพาะ กระบวนการผลิตที่ประหยัดพลังงาน ลดมลภาวะและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 : 1994 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2543 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2544 และได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 1996  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2544 ปัจจุบันโรงงานเบียร์จังหวัดกำแพงเพชร ของ บมจ.เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) คือกำลังสำคัญของการผลิตเบียร์ช้าง "เบียร์แห่งศักดิ์ศรีของคนไทย"

 เบียร์ช้าง

ถือกำเนิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้บริหารที่ต้องการขยายตลาดเบียร์ รสชาติคนไทยที่มีคุณภาพระดับสากล เพื่อเป็น ทางเลือกใหม่ของผู้บริโภค ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพการผลิต และฝีมือของคนไทย เบียร์ช้างขวด แรก ผลิตเสร็จ สมบูรณ์ในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2537 จากโรงงานผลิตเบียร์ที่อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวางจำหน่าย อย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538 ความนิยมเบียร์ช้าง ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จึงต้อง ขยายกำลังการผลิตครั้งสำคัญเพื่อสนองความต้อง การของผู้บริโภคได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยการก่อสร้าง โรงงานเบียร์แห่งใหม่ ขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้การบริหาร ของ บมจ.เบียร์ไทย (1991)จำกัด ซึ่งต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนในปี พ.ศ. 2544 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,550 ล้านบาท
 
 
 
 
 บจ.เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991)

ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตเบียร์ช้างโดยได้รับโอนมาจาก บมจ.เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) และเริ่มทำธุร-
กรรม นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2546 เป็นต้นมา

โรงงานเบียร์ซึ่งให้กำเนิดเบียร์ช้างขวดแรก ตั้งอยู่ ณ ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นด้วยเงินลงทุนกว่า 2,500 ล้านบาท มีอาณา บริเวณทั้งสิ้น 330 ไร่ ด้วยความร่วมมือของบริษัท DANBREW., LTD A/S บริษัทก่อสร้างของประเทศเดนมาร์ก ที่มีประสบการณ์ก่อสร้างโรงงานเบียร์ชั้นนำ หลายแห่งทั่วโลก

โรงงานผลิตเบียร์ที่อำเภอบางบาลใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดโรงงานหนึ่งของโลก มีกำลังการผลิตสูง เริ่มผลิตเบียร์ช้างครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2537 และวางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538

โรงงานเบียร์อำเภอบางบาลมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการใน วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 โดยเจ้าชายเฟรเดอริกมงกุฎราชกุมารแห่งประเทศเดนมาร์กเสด็จฯเป็นองค์ประธาน
 
 บจ.คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย)

บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการผลิตในวันที่ 1 มีนาคม 2536 โดยสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดโรงงานบริษัท คาร์ลสเบอร์ก บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด และได้วางจำหน่ายเบียร์คาร์ลสเบอร์กครั้งแรก ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2536

วันที่ 25 ตุลาคม 2536 เจ้าชายเฟรเดอริก องค์มกุฎราชกุมาร แห่งประเทศเดนมาร์ก เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีประกาศความเสร็จสมบูรณ์ของโรงงาน

วันที่ 5 สิงหาคม 2547 ได้เปลี่ยนชื่อจากบริษัท คาร์ลสเบอร์ก บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็น บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จก.

บจ.คอสมอส บริเวอรี่ (ประเทศไทย) เป็นโรงงานผลิตเบียร์ ตั้งอยู่ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกำลังการผลิต 120 ล้านลิตรต่อปี
 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557   
 
 
 
Thai Beverage Public Company Limited
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข่าวและกิจกรรม
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
  Social Network