ค้นหา :   
: ราคาหุ้น THBEV
 
 
 
 
โรงงานสุรา 3 กลุ่มใหญ่ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสุราใน ประเทศโดยตรง นับแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีประสบการณ์ยาวนานในการผลิต และจำหน่ายสุราทุกชนิด ทุกรูปแบบ ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศ และส่งออกเพื่อจำหน่ายทั่วโลก และมีผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียง และรายได้ให้แก่ บริษัทอย่างต่อเนื่องตลอดมา มีโรงงานสุราในเครือบริษัทรวมกันกว่า 18 โรงงาน ดำรงบทบาทสำคัญในการพัฒนาสุราของประเทศให้ก้าวหน้า ทัดเทียมกับผลิตภัณฑ์ระดับโลก
 บจ.แสงโสม

โรงงานสุราแสงโสม จังหวัดนครปฐม มีอาณาบริเวณ 211 ไร่ 37 ตารางวามีพนักงาน 7,363 คนเป็น สถานที่ให้กำเนิด แสงโสมขวดแรก ในปี พ.ศ. 2520 ซึ่ง เป็นต้นกำเนิด บจ.แสงโสม และนับแต่ แรกเริ่มผลิต สุราแสงโสม ก็ได้รับความนิยมมาโดยตลอดอย่างไม่มีเสื่อมคลาย และมีการพัฒนาคุณภาพ อยู่เสมอ จนได้รับรางวัลเหรียญทองจาก การประกวดสุรา ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน ในปี พ.ศ. 2525 และ 2526 และชนะรางวัลการประกวดสุรา ณ เมือง ดุซเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนีในปี พ.ศ. 2526 จึงเป็นที่รู้จักและเรียกขานในหมู่นักดื่มทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ว่า แสงโสมเหรียญทอง

บจ.แสงโสม ได้ก่อตั้งฝ่ายเทคนิค และวิศวกรรมขึ้นเพื่อดำเนินการวิจัย ดูแล และควบคุมขั้นตอนการผลิตสุราอย่างเข้มงวด แสงโสมทุกขวดผ่านการตรวจคุณภาพอย่างพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกสรร วัตถุดิบ และมีการวัดมาตรฐานของกลิ่น และรสของน้ำสุราด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อันทันสมัยที่ ควบคุมโดยนักวิทยาศาสตร์ผู้ชำนาญการ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปรุงสุรา


ความนิยมสูงสุดต่อสุราแสงโสมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องขยายกำลังการผลิตสู่โรงงานสุราแสงโสม สาขาจังหวัดกาญจนบุรี หรือเรียกอย่างย่อว่า “แสงโสม 2” นอกจากจะผลิตสุราที่มีคุณภาพแล้ว บริษัทฯ ยังคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญต่อขบวนการบำบัดน้ำเสียของโรงงานเป็นอย่างสูง จึงได้วางระบบการบำบัดน้ำเสียที่ ได้ มาตรฐานเป็น 2 ทาง คือควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และการนำน้ำกากส่ามาผลิตเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อประโยชน์ในการเกษตร โดยขยายพื้นที่ในการดำเนินการผลิตปุ๋ยหมักดังกล่าวขึ้นที่อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ในปี พ.ศ. 2541

มาตราฐานการรับรองที่ได้รับ
• ได้รับการรับรอง ISO 9001: 2008, GMP & HACCP และ ISO 14001: 2004 จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (BVQI)
• ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด ได้ให้ความร่วมมือ เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม บรรลุผลสำเร็จดีเด่น จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549
• ได้รับการรับรอง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ขั้นที่ 1 ในพื้นที่ลุ่มน้ำหลัก ตามหลักเกณฑ์ การให้สัญลักษณ์ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ วันที่ 18 กันยายน 2551
• ได้รับตราสัญลักณ์ ผ่านเกณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ดี ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (GLP / DIW) ในรายการ COD และ pH ปี พ.ศ. 2551
• ได้รับประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน แห่งชาติ ครั้งที่ 23 โดย นายสนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการ ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2552

บริษัทย่อยในกลุ่ม บจ.แสงโสม
บจ.เฟื่องฟูอนันต์
บจ.มงคลสมัย
บจ.ธนภักดี
บจ.กาญจนสิงขร
บจ.สุราพิเศษทิพราช 

 
 
 บจ.สุราบางยี่ขัน

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2541 โดยซื้อโรงงานสุราบางยี่ขัน จังหวัดปทุมธานี จากกระทรวงอุตสาหกรรม และผลิตสุราจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา โดยมีผลิตภัณฑ์สำคัญคือ แม่โขง ยอดสุราของไทย ที่ทั้งชื่อเสียงและรสชาติ ประทับอยู่ในความทรงจำของคนไทยมายาวนานกว่า 6 ทศวรรษ

โรงงานสุราบางยี่ขัน จังหวัดปทุมธานี เป็นโรงงานที่มีความทันสมัย แต่ใช้พลังงานน้อย และควบคุมทุกระบบด้วยวิทยาการล่าสุดจากยุโรป นับเป็นโรงงานผลิตสุราที่ทันสมัยที่สุดโรงงานหนึ่งในยุคนั้น ซึ่งเมื่อโรงงานสุราบางยี่ขันเดิมที่ปากคลองบางยี่ขันต้องปิดลง ด้วยสภาพการพัฒนารอบด้านที่เปลี่ยนแปลงไป จึงถือได้ว่าโรงงานสุราบางยี่ขัน จังหวัดปทุมธานี ได้กลายเป็นโรงงานที่รับสืบทอดตำนาน และถือกรรมสิทธิ์สุราแม่โขง และสุราสำคัญชนิดต่างๆ จากโรงงานบางยี่ขันเดิมไว้แต่ผู้เดียว

จุดเด่นของโรงงานอยู่ที่ระบบการบรรจุที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงแห่งหนึ่งของโลก มีเครื่องบรรจุ 5 สาย ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถบรรจุสุราได้หลายชนิดและหลายขนาด นอกจากนี้ บจ.สุราบางยี่ขัน จำกัด ยังมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้งบประมาณลงทุนสูง โดยให้ผลการบำบัดสมบูรณ์ถึง 100 เปอร์เซ็นต์

มาตราฐานการรับรองที่ได้รับ
• ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานบริษัท Bureau Veritas Certification
- GMP หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณ์ของอาหาร
- HACCP ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตทึ่ต้องควบคุม
- ISO 9001:2008 มาตรฐานระบบคุณภาพ
- ISO 14001:2004 มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม
- ISO 22000:2005 มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
- ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน GLP จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
• ได้รับรางวัล ต่าง ๆ ปี 2551,2552 ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อมระดับประเทศ
- ปี 2551, 2552 ได้รับรางวัล รักแม่ รักษ์แม่น้ำ
- ปี 2552 ได้รับรางวัลนายจ้างดีเด่นของสวัสดิการคุมครองแรงงานระดับประเทศ
• ด้านมวลชน
- นำมวลชนเยี่ยมชมกระบวนการผลิต และการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
- มอบของขวัญวันเด็กให้แก่โรงเรียนรอบๆ โรงงาน
- บำรุงพุทธศาสนาโดยการทอดกฐิน และผ้าป่าให้แก่วัดรอบๆ โรงงานออกพบปะเพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงานกับชุมชน

บริษัทย่อยในกลุ่ม บจ.สุราบางยี่ขัน
บจ.สุราแม่โขง
บจ.อธิมาตร
บจ.เอส.เอส.การสุรา
บจ.แก่นขวัญ
บจ.เทพอรุโณทัย
 
 บจ.สุรากระทิงแดง (1988)

ก่อตั้งโดยนายเฉลียว อยู่วิทยา เมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยในช่วงแรกเริ่ม บริษัทได้นำเข้าหอกลั่นจากประเทศเยอรมนีสำหรับผลิตเหล้ารัม สุราจากกากน้ำตาล (Molasses Plant) โดย ผลิตสุรา Red Bull ออกจำหน่าย ในปี พ.ศ.2530 ต่อมาในปี พ.ศ.2531 กลุ่มบริษัท ที.ซี.ซี. เข้าซื้อกิจการและเปลี่ยน ชื่อเป็น บจ.สุรากระทิงแดง (1988) และใช้ชื่อภาษา อังกฤษว่า The Red Bull Liquor Trading (1988) Co.,Ltd. ได้มีการพัฒนาโรงงาน และระบบเครื่องจักร ที่มีอยู่ และทำการ เพิ่มสินค้าอีกหลายผลิตภัณฑ์ จนกลายเป็นแหล่ง ผลิตสุรายอดนิยมของโลกถึง 5 ชนิด จาก 5 โรงงาน ได้แก่ เหล้ารัมสูตร ดั้งเดิม, มอลต์วิสกี้, สุราจากธัญพืช และสาเก บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งในปี พ.ศ. 2545 เป็น Red Bull Distillery (1988) Co.,Ltd. บจ.สุรากระทิงแดง (1988)
นอกจากโรงงานผลิตสุราชั้นเลิศทั้ง 5 แล้ว ภายในโรงงานยังมี หอกลั่น Super Allospas Distiller ซึ่งเป็นหอกลั่นคุณภาพสูง สามารถกลั่น แอลกอฮอล์ 96 ดีกรี เพื่อนำไปผลิตสุราได้หลายชนิด

โรงงานสุราของ บจ.สุรากระทิงแดง (1988) มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสูง สามารถบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการผลิตสุราต่างๆได้ปริมาณ 270,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปีและนำน้ำเสียที่บำบัดแล้วไปใช้ประโยชน์ได้อีกรวมถึงการนำกากของเสียต่างๆ ไปใช้ ประโยชน์ หรือจำหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง เช่น น้ำกากส่าจากกากน้ำตาลใช้เป็นส่วนหนึ่ง ในการผลิตปุ๋ยไบโอนิค,น้ำกากส่าที่ผ่านการปรับสภาพแล้ว นำไปใช้แทนปุ๋ยเคมีในนาข้าว,น้ำกากส่าจากข้าว เมื่อผ่านกระบวนการบำบัดจะได้ก๊าซมีเทนที่สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเตาในกระบวนการผลิตเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน

โรงงานสุรากระทิงแดง เป็นโรงงานผลิตสุราและแอลกอฮอล์แห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้ ISO 9001 GMP และ HACCP ด้วยนโยบายที่รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งร่วมส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทย่อยกลุ่ม บจ.สุรากระทิงแดง (1988)
บจ.ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ดิสทิลเลอรี่
บจ.สีมาธุรกิจ
บจ.นทีชัย
บจ.หลักชัยค้าสุรา
บจ.สุราพิเศษภัทรลานนา
บจ.ประมวลผล
 
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556
 
 
Thai Beverage Public Company Limited
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข่าวและกิจกรรม
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
  Social Network