ค้นหา :   
: ราคาหุ้น THBEV
 
 
 
 
สายธุรกิจต่อเนื่อง มีความสำคัญในฐานะธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการบริหารต้นทุนการผลิตสุรา และเบียร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และในขณะเดียวกัน บริษัทเหล่านั้นยังสามารถทำธุรกิจกับบริษัทนอกเครือเพื่อทำรายได้อีกทางหนึ่งด้วย และเป็นธุรกิจที่ยึดหลักการ และจิตสำนึกเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยนำวัสดุเหลือใช้ หรือของเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงานในเครือ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งไม่เพียงเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทพัฒนาด้านการค้นคว้า และวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
 
         
   สายธุรกิจต่อเนื่อง
   
  บจ.ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด (TBR) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2529 โดยจดทะเบียนในนามบริษัท นิมิตอุบลราชธานี จำกัด หลังจากนั้นเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็นบริษัท นิมิตเปเปอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2530 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2543 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บางนาโลจิสติก จำกัด และปัจจุบัน เปลี่ยนเป็น บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551

บริษัทมีหน้าที่ในการควบคุมดูแล การจัดซื้อ จัดหา และจัดส่ง วัตถุดิบประเภทขวดที่ใช้ในกระบวนการผลิต วางแผนจัดการและเตรียมวัตถุดิบประเภทขวด ให้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการของกระบวนการผลิตสำหรับบริษัทในเครือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่วัตถุดิบรีไซเคิล และวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต เช่น ลังกระดาษ พลาสติกหุ้มผลิตภัณฑ์ ขวดที่มีสภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานของการผลิต เป็นต้น
   
  บจ.อาหารเสริม
          บริษัท อาหารเสริม จำกัด เดิมชื่อ บริษัท กระทิงแดงขนส่ง จำกัด จดทะเบียนเมื่อ วันที่ 30 เมษายน 2536 โดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดการผลพลอยได้ และของเหลือทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิตเบียร์ เช่น กากข้าวมอลท์แห้ง กากข้าวมอลท์เปียก ยีสต์แห้ง และสลัดจ์ เป็นต้น โดยนำไปจำหน่ายให้แก่โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ และเกษตรกรผู้สนใจทั่วไป ต่อมาเมื่อปี 2552 ได้รับโอนธุรกิจปุ๋ย และโรงงานปุ๋ยดอนตูม จังหวัดนครปฐม จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เข้ารวมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท อาหารเสริม จำกัด ทำให้บริษัทฯมีขอบเขตความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ในการบริหารจัดการเรื่องน้ำเสียของโรงงานสุราแสงโสม จังหวัดนครปฐม โดยนำน้ำกากส่าของโรงงานสุราฯมาบำบัดและกำจัด โดยนำมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ทั้งชนิดผง และ ชนิดปั้นเม็ด ที่โรงงานปุ๋ยดอนตูม พร้อมกันนี้ยังต้องรับผิดชอบบริหารจัดการผลพลอยได้ต่างๆ ที่เกิดจากโรงงานสุราฯในกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เช่น ขี้เถ้าผง ขี้เถ้าก้อน จากโรงงานสุราบางยี่ขัน กากส่าธัญพืช จากโรงงานสุรากระทิงแดง ตลอดจน กากตะกอนส่า จากโรงงานสุราฯต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งต่อมาในเดือน มิถุนายน 2555 บริษัท อาหารเสริม จำกัด ได้โอนธุรกิจผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และโรงงานปุ๋ยที่ดอนตูม ให้แก่ บริษัท เทอราโกร ไบโอเทค จำกัด ซึ่งเป็น บริษัท ฯที่ทำการผลิตปุ๋ยโดยตรงสังกัดอยู่ ในเครือ ทีซีซี กรุ๊ป แต่ยังคงดูแลผลพลอยได้ต่างๆจากโรงงานสุราฯอยู่เช่นเดิม

          ปัจจุบัน บริษัท อาหารเสริม จำกัด รับผิดชอบในการบริหารจัดการผลพลอยได้ต่างๆจากโรงงานเบียร์ ในสังกัด กลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ. มีเป้าหมายหลักในการช่วยสนับสนุนและพัฒนาวัตถุดิบคุณภาพดี จัดจำหน่ายวัตถุดิบและอาหารเสริมของสัตว์ ไปยังกลุ่มเกษตรกร กลุ่มฟาร์มโคนมและโรงงานผลิตอาหารสัตว์ รวมถึงนำผลพลอยได้จากกลุ่มโรงงานสุราฯทั้ง 18 โรงจัดจำหน่ายให้กับเกษตรกรและผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ รวมถึงมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลสิ่งแวดล้อมและเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กรโดยมีนโยบายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสินค้าดังกล่าวให้มีรูปแบบที่เพิ่มมูลค่า สร้างแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือทั้งด้านการเพิ่มคุณภาพสินค้าให้กลุ่มเกษตรและปศุสัตว์ในรูปแบบต่างๆเทียบเท่ากันกับการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ โดยเสนอขายให้ในราคาที่ต่ำกว่าเพื่อเป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและกลุ่มฟาร์มปศุสัตว์ต่างๆส่งผลถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้อีกช่องทางหนึ่ง
   
  บจ.ถังไม้โอ๊คไทย
บริษัท ถังไม้โอ๊คไทย จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2534 โดยจ้างผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกามาเป็นผู้สร้างโรงงาน ติดตั้งเครื่องจักร และถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการผลิตให้กับบุคลากรของบริษัท นับเป็นโรงงานผลิตถังไม้โอ๊คแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก และมีกำลังการผลิตถังขนาดบรรจุ 200 ลิตรอยู่ที่ 500 ถังต่อวัน
   
  บจ.ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่

บจ.ไทยโมลาส

บจ.แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

บจ.จรัญธุรกิจ 52

บจ.ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556
 
 
Thai Beverage Public Company Limited
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข่าวและกิจกรรม
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
  Social Network