ค้นหา :      
: ราคาหุ้น THBEV
 
สารจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
การดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ให้ความสำคัญ และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ขณะนี้เป็นเวลา เกือบสองปีแล้วที่บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน ทางธุรกิจ อันประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงในทุกสายงานและผมในฐานะประธานคณะกรรมการ พิจารณา วางแผน กำหนดนโยบาย และดำเนินการด้านการพัฒนาความยั่งยืนทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 2020 ขององค์กร โดยในช่วงหลายปี ที่ผ่านมาองค์กรของเราได้เพิ่มบทบาทและให้ความสำคัญกับแนวทาง การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกภาคส่วน
แนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจถือเป็นสิ่งสำคัญที่มิอาจมองข้าม เรามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการภาครัฐและ เอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ เอกชน และประชาชน หรือ “ประชารัฐ” นอกจากนี้บริษัท ได้จัดตั้งศูนย์ C asean ในรูปแบบการดำเนินกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือในการร่วมกัน เป็นประชาคมอาเซียนที่แข็งแกร่ง โดยศูนย์ C asean มีพันธกิจหลัก คือ การสร้างฐานองค์ความรู้ในด้านธุรกิจรุ่นใหม่ ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างเครือข่ายและกิจกรรมให้กับคนรุ่นใหม่และเชื่อมต่อประสบการณ์ จากภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน
ในด้านความยั่งยืนด้านสังคม บริษัทได้สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา ชุมชนและสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา ในส่วนของการพัฒนาชุมชน ไทยเบฟคำนึงถึงการสร้างคุณค่า เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคมผ่านการสร้างชุมชนต้นแบบ อาทิ โครงการเยาวชนต้นแบบชุมชนบางคูวัดซึ่งเป็นชุมชนรอบโรงงาน โดยเน้นการพัฒนาเยาวชนให้มีภาวะผู้นำด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและการศึกษา นอกจากนี้ไทยเบฟตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้ให้การสนับสนุนการศึกษาผ่านโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม(Beta Young Entrepreneur) เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้การทำธุรกิจจริง รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ รับผิดชอบต่อสังคม และเราให้ยังให้การสนับสนุนด้านการสาธารณสุข ในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดสรรงบประมาณในการ ดำเนินการจัดสร้างโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ รวมถึงโครงการช้างคลินิกเวชกรรมและในปี 2558 ช้างคลินิก ยังได้จัดโครงการพิเศษ “ขาเทียมผู้พิการและตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ” เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอีกด้วย
ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยเบฟมีปณิธานแน่วแน่ที่จะบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก พร้อมทั้งย้ำแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยววิถีไทย จึงให้การสนับสนุนกิจกรรมที่สามารถถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย ในหลากหลายแขนง รวมถึงการสนับสนุนและให้โอกาสศิลปินไทยในทุกสาขา อาทิ ด้านศิลปะ จิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรีไทยและสากล รวมถึงถ่ายภาพอีกด้วย ในส่วนของกีฬานั้น ไทยเบฟให้การสนับสนุนวงการกีฬามากว่า 20 ปีอย่างต่อเนื่อง โดยได้ให้การสนับสนุนทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้านของไทย และมีเจตจำนงในการสร้างแนวคิดความมีน้ำใจนักกีฬาโดยเฉพาะในกลุ่มนักกีฬารุ่นเยาว์เพื่อเป็นรากฐาน ที่สำคัญในการสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับสังคมในวงกว้างต่อไป
ท้ายสุดในส่วนของแนวทางการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมนั้น เราทุ่มเท ที่จะผลิตสินค้าโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีการตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจน เพื่อลดการปล่อยมลพิษและของเสียสู่ระบบนิเวศน์ โดยในปี 2558 ได้จัดตั้งคณะทำงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความยั่งยืน วิเคราะห์ปัญหา วางแผนจัดการแหล่งน้ำ การใช้น้ำทั้งระยะสั้นและ ระยะยาว นอกจากนี้เรายังพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค อาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูตรไม่มีน้ำตาลหรือน้ำตาลน้อยเพื่อตอบสนองความต้องการของ ผู้บริโภคที่มีแนวโน้มในการดูแลสุภาพเพิ่มมากขึ้น
ความยั่งยืนถือเป็นสิ่งสำคัญที่ไทยเบฟยึดถือในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด และในปี 2558 เราได้ทำแบบสำรวจกับกลุ่มตัวอย่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและ รับฟังข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับความยั่งยืน เพื่อรับฟังประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสนใจ ให้ความสำคัญต่อองค์กร และนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพัฒนา ความยั่งยืนทางธุรกิจ พนักงานไทยเบฟ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนในการสร้างรากฐานทางธุรกิจให้มีศักยภาพ บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไทยเบฟพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งจากการประสานความร่วมมือของ บุคลากรภายในองค์กรและจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาธุรกิจและสังคมให้มีความแข็งแกร่ง ก้าวหน้าและนำไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาวได้ในที่สุด
ฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558