ค้นหา :      
: ราคาหุ้น THBEV
 
ความยั่งยืนด้านสังคม: การคุ้มครองและแบ่งปัน
สุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค
คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าถือเป็นปัจจัยหลักที่มีความสำคัญซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคและการดำเนินธุรกิจของไทยเบฟ ด้วยเหตุดังกล่าวไทยเบฟจึงให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้บริโภคอย่างยั่งยืน
การควบคุมคุณภาพตลอดทั้งกระบวนการ
คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้ารวมถึงการส่งเสริมด้านสุขภาพถือเป็นปัจจัยหลักที่มีความสำคัญซึ่งทางไทยเบฟตระหนักและให้ความสำคัญมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคสำหรับเครื่องดื่มที่ส่งเสริมสุขภาพและเหมาะกับชีวิตประจำวัน ส่วนงานวิจัยและพัฒนาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ลดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ อาทิ เครื่องดื่มชาโออิชิ คาบูเซฉะ ไม่มีน้ำตาล และ น้ำตาลน้อย, เครื่องดื่มโคลา เอส ไม่มีน้ำตาล (no sugar) เครื่องดื่มสำหรับส่งเสริมสำหรับผู้ออกกำลังกาย อาทิ 100 พลัส ซึ่งเป็น IsotonicBeverage นอกจากนี้ยังมีโครงการวิจัยที่ได้รับ         การรับรองจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) อาทิ การสกัดทาเคชินจากกากใบชาเขียว การสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์เหลือใช้จากกระบวนการผลิตเบียร์
สำหรับการควบคุมกระบวนการผลิต ไทยเบฟมีการกำหนดนโยบายคุณภาพ (Quality policy) พร้อมทั้งจัดทำแผนคุณภาพ (Quality Plan) และมาตรฐานการดำเนินการต่างๆเพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมกระบวนการตรวจรับ การผลิตการติดตาม การตรวจสอบ การทวนสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และสามารถชี้บ่งสอบกลับได้ในทุกๆขั้นตอน เพื่อให้เกิดการควบคุมและพัฒนาด้านความปลอดภัยและสุขภาพของผู้บริโภคครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟอีกทั้งยังส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดำเนินการจัดทำระบบมาตรฐานการทดสอบตามเกณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ดีของกรมโรงงานอุตสาหกรรม         (Good Laboratory Practice/Department of Industrial Works; GLP/DIW)และการขอการรับรอง ISO/IEC17025 สำหรับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์กับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเพื่อให้เกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพของการบริหารจัดการด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารไทยเบฟได้มีกระบวนการตรวจติดตามโดยบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก (Internal and Externalaudit process) และรวมถึงการตรวจติดตามคู่ค้า พร้อมทั้งดำเนินการตามมาตรฐานสากล โดยจัดทำและรับรองระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหารครอบคลุม 100% ของทุกผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟ อาทิ
  • ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO9001)
  • ระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร และความปลอดภัยด้านอาหารต่อผู้บริโภค หรือ GMP & HACCP (Good Manufacturing Practice & Hazard Analysis and Critical Control Point)
  • ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร (ISO22000)
  • Halal หรือมาตรฐานที่รับรองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวชาวมุสลิมสามารถรับประทานได้
  • ระบบ National Sanitation Foundation (NSF) ซึ่งรับรอง คุณภาพผลิตภัณฑ์น้ำดื่มตามมาตรฐาน U.S.FDA (The United States Food and Drug Administration)
การรับรองระบบมาตรฐานระดับสากล
  ISO 9001 ISO 22000 GMP HACCP ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 50001 NSF BRC HALAL
กลุ่มธุรกิจสุรา        
กลุ่มธุรกิจเบียร์    
กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  
การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค
ไทยเบฟตระหนักถึงความสำคัญของการตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภค จึงจัดให้มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริโภคหลายรูปแบบ อาทิ จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail) ศูนย์ผู้บริโภคไทยเบฟ และโทรศัพท์สายตรง เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถาม ให้ข้อเสนอแนะ ร้องเรียนปัญหารวมถึงการแสดงความคิดเห็นด้านต่างๆ ได้อย่างสะดวก โดยหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ Call Center ทำการรวบรวม วิเคราะห์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองต่อลูกค้าอย่างรวดเร็ว และได้รับความพึงพอใจสูงสุด และการตอบสนองความพึงพอใจ           นอกจากนี้ลูกค้าตลอดสายโซ่อุปทาน (Supply Chain) มีช่องทางการเยี่ยมเพื่อรับทราบความต้องการและรับข้อเสนอแนะด้วย ไทยเบฟยังการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า เพื่อนำไปพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
ไทยเบฟมีการวิจัยทางการตลาดเกี่ยวกับผู้บริโภคในด้านต่างๆและได้นำผลวิจัย รวมทั้งความคิดเห็นของผู้บริโภคมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์          เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความแตกต่างตามรูปแบบการใช้ชีวิต และเป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองผู้บริโภคในทุกกลุ่มอีกด้วย เช่น ผลิตภัณฑ์ โออิชิ กรีนที ไม่มีน้ำตาล 0% โออิชิ คาบูเซฉะ สูตรไม่มีน้ำตาล และสูตรน้ำตาลน้อยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มในการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น และเป็นการส่งเสริมตามนโยบายด้านสุขภาพของรัฐบาล ในปี 2557 บริษัท เสริมสุข จำกัด(มหาชน) ได้ออกผลิตภัณฑ์ “เอส ฟรี” น้ำอัดลมไร้น้ำตาล และไร้แคลลอรี่ และในปี 2558 ได้ออกผลิตภัณฑ์ 100พลัส อีก2 รสชาติ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่แสวงหาผลิตภัณฑ์ที่เติมเต็มความสดชื่น
รางวัลการันตีคุณภาพและเทคโนโลยี
ไทยเบฟและบริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์และการผลิตทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา อาทิ
  • Alufoil Trophy 2015 - the category “Resource Efficiency”
  • European Style Lager-Gold Medal จาก Australia International Beer Awards
  • International High Quality Trophy จาก Monde Selection Bruxelles International Institute for Quality Selection, Whisky of the Year จาก Jim Murray’s Whisky Bibe
  • Gold –Best in Class จาก International Wine and Spirit Competition, Environmental Initiatives-Gold จาก The Global Distillery Masters 2016
  • อ.ย. ควอลิตี้ อวอร์ด จากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา
  • รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น จากกระทรวงอุตสาหกรรม
  • Thai Pack Awards จากผลิตภัณฑ์โออิชิ กรีนที รสแตงโมจากสถาบันการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รางวัลที่ได้รับทั้งหมดนั้นจึงเป็นการตอกย้ำคุณภาพในการบริหารงานและกระบวนการผลิต รวมถึงคุณภาพและการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยเบฟที่จะดำเนินการภายใต้นโยบายผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานสากลอีกด้วย

รางวัล Thai Pack Awards จากผลิตภัณฑ์โออิชิ กรีนที รสแตงโม
เทคโนโลยีการผลิตและบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ (Cold Aseptic Filling)
โออิชิเป็นผู้ผลิตชาเขียวพร้อมดื่มรายแรกของไทย ที่นำเทคโนโลยีการผลิตและบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ ชั้นนำระดับโลกจากญี่ปุ่นของชิบูย่ามาใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 เป็นต้นมา กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนของโออิชิผ่านการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งไว้ในศูนย์ควบคุมส่วนกลาง พร้อมมาตรฐานการผลิต ได้แก่ ISO9001, ISO14001, GMP&HACCP และ ISO22000 เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของโออิชิมีคุณภาพสูงสุดตรงตามมาตรฐานระดับโลก ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านคุณภาพของโออิชิด้วยห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบคุณภาพที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานด้านเคมีและชีววิทยาอีกด้วย 16 กันยายน 2556 – บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกาศลงนามในสัญญาจัดซื้อเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตและบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ (Cold Aseptic Filling) สายการผลิตแห่งที่ 3 ณ โรงงานผลิตและบรรจุของโออิชิ ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร มูลค่ารวม 1,300 ล้านบาท กับบริษัท ชิบูย่า โคเงียว จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบผลิตและบรรจุชาเขียวพร้อมดื่มระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่น ติดปีกกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 15 ล้านขวดต่อเดือน รองรับความต้องการสินค้าทั้งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมเพิ่มโอกาสการขายให้กับชาเขียวพร้อมดื่มของโออิชิ หลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สายการผลิตเครื่องดื่มแบบขวดพีอีที ด้วยเทคโนโลยีการผลิตและบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อที่ถูกคิดค้นและพัฒนาโดยบริษัท ชิบูย่า มีระบบการทำงานแบบโรตารี่ที่มีความเร็วสูง และถือเป็นรายแรกที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (US FDA) โดยสามารถใช้กับบรรจุภัณฑ์ที่บางและมีน้ำหนักเบาขึ้น จึงประหยัดต้นทุนมากขึ้น ทั้งยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยืดอายุของผลิตภัณฑ์ให้นานขึ้นโดยไม่ต้องใช้สารกันเสีย และรักษารสชาติของผลิตภัณฑ์ใว้ได้นานยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถรองรับขวดบรรจุภัณฑ์ได้หลากหลายดีไซน์อีกด้วย
ข้อมูลณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558