Search :   
: THBEV Price
 
       
Thaibev News
  17 January 2018  
ไทยเบฟร่วมสนับสนุน โครงการ “แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก เด็กหัวการค้า” ปีที่ 4
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายบริหารทั่วไป ร่วมพิธีเปิดในโครงการ “แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก เด็กหัวหารค้า” ปีที่ 4 เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการที่ดีแก่เยาวชนรุ่นใหม่
  17 January 2018  
เยี่ยมชมโรงเรียนเฉลิม พระเกียรติ 48 พรรษาในพระบรมราชูปถัมภ์
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ชุมชน เยี่ยมชมโรงเรียนเฉลิม พระเกียรติ 48 พรรษาในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลำพูน พร้อมสนับสนุนการต่อเติมอาคารคหกรรมและอุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน
  17 January 2018  
สมโภชพระอาราม ๑๙o ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เสวนาพิเศษหัวข้อ “วิถีธรรมวิถีไทยหล่อหลอมดวงใจ ณ ย่านกะดีจีน” โดยมี คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนการจัดงาน
  4 January 2018
ขอเชิญชวน ร่วมงานสมโภชพระอาราม ๑๙o วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเสริมความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ พร้อมเชิญชวนร่วมงาน สมโภชพระอาราม ๑๙o ปี ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ มกราคม ๒๕๖๑
  28 December 2017
เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม (Siam Innovation District)
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มทรัพยากรบุคคล ร่วมแถลงความร่วมมือก่อตั้งเมืองนวัตกรรมแห่งสยาม (Siam Innovation District) จัดตั้ง CU Innovation Hub หรือ “โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ด้วยวิสัยทัศน์สู่การเป็น มหาวิทยาลัยแห่งชาติในระดับโลก
   All News
 

Thai Beverage Public Company Limited
         
Product Groups

Sustainability Report
 
 
 
 Copyright © 2015 Thai Beverage Plc. All Rights Reserved.
  Social Network