Search :   
: THBEV Price
 
       
Thaibev News
  13 September 2018
คุณฐาปน เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธาน ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 36
  13 September 2018
ไทยเบฟ จัดประชุม Thai-UK Business Leadership Council : TUBLC ครั้งที่ 1 / 2561
คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานฝ่ายไทยคณะกรรมการสภาผู้นำธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร (Thai-UK Business Leadership Council : TUBLC) จัดประชุม TUBLC Thai Members Meeting ครั้งที่ 1/2561 โดยมีคณะกรรมการฯ จากบริษัทเอกชนชั้นนำ และผู้แทนจากหน่วนงานภาครัฐ
  11 September 2018
ไทยเบฟร่วมสนับสนุนจัดการประกวดโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย ในหัวข้อ “ชาวต่างชาติกับการอนุรักษ์วิถีชุมชน”
คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการส่งเสริมภาพลักษณ์และการคุ้มครองผลประโยชน์ไทยในต่างประเทศ ในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดการประกวดโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยขึ้น ในหัวข้อ “ชาวต่างชาติกับการอนุรักษ์วิถีชุมชน”
  11 September 2018
มูลนิธิสิริวัฒนภักดีมอบเงินสนับสนุนให้กับมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ
มูลนิธิสิริวัฒนภักดี มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิม พระเกียรติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ (เพื่อโรคมะเร็งเต้านม)
  10 September 2018
ไทยเบฟ ร่วมกับ รร.วัดจุฬามณี และชาวบ้านจิตอาสา ทำความสะอาดอนุสาวรีย์นายขนมต้ม เชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อชุมชน โดยชุมชน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ลงพื้นติดตามผลการดำเนินงาน โรงเรียนวัดจุฬามณี จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็น 1 ใน 18 โรงเรียน ในโครงการ“Partnership School” หรือ โรงเรียนร่วมพัฒนา ที่เกิดจากการผสานความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ สนับสนุนสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพ
   All News
 

Thai Beverage Public Company Limited
         
Product Groups

Sustainability Report
 
 
 
 Copyright © 2015 Thai Beverage Plc. All Rights Reserved.
  Social Network
-->
Close
--> -->