Search :   
: THBEV Price
 
       

Thaibev News
  21 Febuary 2017
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ C asean จัดโครงการ “Deepening CLMV : Urbanization”
คุณวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “Deepening CLMV : Urbanization” จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ C asean เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุน นักธุรกิจและผู้ประกอบการไทยได้ศึกษาโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเมืองรองในกลุ่มประเทศ CLMV
  2 Febuary 2017
ต้อนรับทีมถ่ายทำรายการสารคดี
บริษัท แสงโสม จำกัด โดย คุณวิบูลย์ พลพิทักษ์ ผู้จัดการโรงงาน พร้อมด้วยคุณสรรศิริ ยอดเมืองเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการตลาดสุราในประเทศ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มอบกระเช้าให้การต้อนรับและขอบคุณทีมงานถ่ายทำสารคดี Abendteuerleben am Sonntag สถานีโทรทัศน์ Kabel 1 ประเทศเยอรมนี
  All News

Special News
  18 January 2017
กลุ่ม TCC GROUP ประเดิมเจ้าภาพชุดแรก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระ ราชานุญาตให้ องค์กรภาคเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
  13 December 2016
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ทัศนียมรรคา” (ทัด-สะ-นี-ยะ-มัน-คา)
กรุงเทพฯ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๘๙ – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ประจำปี ๒๕๕๙ ในหัวข้อ “ทัศนียมรรคา” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
  All News

Social Responsibility
  16 Febuary 2017
โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย
คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาเชิงลึกโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย จัดโดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ให้กับผ้าขาวม้าไทยจากแต่ละท้องถิ่น
  9 Febuary 2017
ไทยเบฟฯ ผนึกกำลังกรมการพัฒนาชุมชน และสถาบันอุดมศึกษา สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและพัฒนาผู้นำ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ , คุณอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง มหาดไทย พร้อมด้วย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
  All News
 
Thai Beverage Public Company Limited
         
Product Groups

Sustainability Report
 
 
 
 Copyright © 2015 Thai Beverage Plc. All Rights Reserved.
  Social Network