ค้นหา :   
: ราคาหุ้น THBEV
 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
กลุ่มบริษัทไทยเบฟ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 29,000,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 25,110,025,000 บาท โดยมีหุ้นสามัญ 25,110,025,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
 • สายการผลิตสุรา
 • บจ.แสงโสม
 • บจ.เฟืองฟูอนันต์
 • บจ.มงคลสมัย
 • บจ.ธนภักดี
 • บจ.กาญจนสิงขร
 • บจ.สุราพิเศษทิพราช
 • บจ.สุราบางยี่ขัน
  • - บจ.สุราแม่โขง
 • บจ.อธิมาตร
 • บจ.เอส.เอส.การสุรา
 • บจ.แก่นขวัญ
 • บจ.เทพอรุโณทัย
 • บจ.สุรากระทิงแดง (1988)
 • บจ.ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่
  แอนด์ดิสทิลเลอรี่
 • บจ.สีมาธุรกิจ
 • บจ.นทีชัย
 • บจ.หลักชัยค้าสุรา
 • บจ.สุราพิเศษภัทรลานนา
 • บจ.ประมวลผล
 • สายบริหารการขาย
 • กลุ่มบริษัทผู้จัดจำหน่ายเบียร์
  • บจ.ป้อมทิพย์ (2012)
  • บจ.ป้อมกิจ
  • บจ.ป้อมคลัง
  • บจ.ป้อมโชค
  • บจ.ป้อมเจริญ
  • บจ.ป้อมบูรพา
  • บจ.ป้อมพลัง
  • บจ.ป้อมนคร
 • กลุ่มบริษัทผู้จัดจำหน่ายสุรา
  • บจ.นำยุค
  • บจ.นำกิจการ
  • บจ.นำพลัง
  • บจ.นำเมือง
  • บจ.นำนคร
  • บจ.นำรุ่งโรจน์
  • บจ.นำทิพย์
 • กลุ่มบริษัทบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย(ค)
  • บจ.โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์
  • บจ.โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ (5)
 • สายการผลิตเบียร์
 • บจ.เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991)
 • บจ.คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย)
 • บมจ.เบียร์ไทย (1991)
 • สายบริหารการตลาด
 • บจ.ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง
  • - บจ.ช้าง คอร์ป
 • บจ.ช้างอินเตอร์เนชั่ลแนล
 • บจ.ทศภาค
 • สายธุรกิจต่อเนื่อง
 • บจ.ไทยเบฟเจอเรจ เอ็นเนอร์ยี่
 • บจ.ไทยโมลาส
 • บจ.อาหารเสริม
 • บจ.แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
 • บจ.จรัญธุรกิจ 52
 • บจ.ถังไม้โอ๊คไทย
 • บจ.ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล
 • บจ.ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล
 • บจ.ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก
 • กลุ่มบริษัทต่างประเทศ
 • International Beverage Holdings Limited
  • InterBev (Singapore) Limited
   • Super Brands Company Pte. Ltd.
  • InterBev (Cambodia) Co., Ltd.
  • InterBev Malaysia Sdn. Bhd.
  • Best Spirits Company Limited
  • International Beverage Holdings (China) Limited
   • InterBev Trading (China) Limited.
   • Yunnan Yulinquan Liquor Co., Ltd.
  • International Beverage Holdings (UK) Limited
   • International Beverage Holdings Limited USA, Inc.
   • Blairmhor Limited (N)
    • Blairmhor Distillers Limited (D)(N)
     • - Speyburn-Glenlivet Distillery Company Limited(D)(N)
     • - The Knockdhu Distillery Company Limited(D)(N)
     • - The Balblair Distillery Company Limited(D)(N)
     • - The Pulteney Distillery Company Limited(D)(N)
    • Liquorland Limited
    • Wee Beastie Limited(D)(N)
    • Moffat & Towers Limited(D)(N)
   • Inver House Distillers Limited
    • Glen Calder Blenders Limited(D)(N)
    • Hankey Bannister & Company Limited(D)(N)
    • R Carmichael & Sons Limited(D)(N)
    • James Catto & Company Limited(D)(N)
    • Mason & Summers Limited (D)(N)
    • J MacArthur Jr & Company Limited(D)(N)
  • Beer Chang International Limited
  • International Beverage Trading Limited
  • InterBev Trading (Hong Kong) Limited(ก)
  • InterBev Investment Limited
   • Fraser and Neave, Limited
   • Fraser Centrepoint Limited(1)
 • กลุ่มบริษัทเครื่องหมายการค้า
 • บจ.ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์
 • บจ.เบียร์อาชา
 • บจ.เบียร์ช้าง
  • - บจ.เบียร์ช้าง อินเตอร์เนชั่ลแนล (D)(N)
 • กลุ่มบริษัทเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
 • กลุ่มบริษัทจำกัด
  • บจ.ไทยดริ้งค์
  • บจ.เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม
 • กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • กลุ่มบริษัทโออิชิ
   ชาเขียวญี่ปุ่น / เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
   • บมจ.โออิชิ กรุ๊ป
    • - บจ.โออิชิ เทรดดิ้ง
    • - บจ.โออิชิ ราเมน
    • - Oishi International Holdings Limited
     • Oishi F&B (Singapore) Pte.Ltd.(2)(ข)
      • Oishi Myanmar Limited (4)
   • บจ.โออิชิ สแน็ค (3)
  • กลุ่มบริษัทเสริมสุข
   เครื่องดื่มน้ำอัดลม / เครื่องดื่มไม่อัดลม / เครื่องดื่มน้ำโซดา / ผู้จัดจำหน่าย
   • บมจ.เสริมสุข
    • - บจ.เสริมสุข โฮลดิ้ง
     • บจ.เสริมสุข เบเวอร์เรจ
     • บจ.เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008)
    • - บจ.เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์)
    • - บจ.เสริมสุข เทรนนิ่ง
    • - Great Brands Limited
 • กลุ่มบริษัทผู้แทนจำหน่าย
 • บจ.ทิพย์ชโลธร
 • บจ.กฤตยบุญ
 • บจ.สุราทิพย์
 • บจ.สุนทรภิรมย์
 • บจ.ภิรมย์สุรางค์
 • กลุ่มอื่นๆ(ง)
 • บจ.ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง
 • บจ.ซี เอ ซี
  • บจ.สุราไทยทำ(N)
  • บจ.สุราพิเศษสหสันติ์(N)
  • บจ.สุราพิเศษสัมพันธ์(N)
Note ตามหมายเหตุของผู้สอบบัญชี
D หยุดดำเนินการ
N ไม่ได้ประกอบกิจการ
หมายเหตุ
(1) บริษัทนี้ได้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และเริ่มการซื้อขายบนกระดาษหลักของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557
(2) บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 25557
(3) บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557
(4) บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557
(5) บริษัทนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557
ข้อมูลเพิ่มเติมล่าสุด (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2558)
(ก) InterBev Timor, Unipessoal, Lda. ได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
(ข) Oishi Group Limited Liability Company ได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558
(ค) บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
(ง) บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
 
Thai Beverage Public Company Limited
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข่าวและกิจกรรม
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
  Social Network