ค้นหา :   
: ราคาหุ้น THBEV
 
 
 
คณะกรรมการบริษัท
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการ
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
รองประธานกรรมการ
นายณรงค์ ศรีสอ้าน
รองประธานกรรมการ
     
board04.png (280?142) board05.png (280?142) board06.png (280?142)
นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ์
รองประธานกรรมการ
นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ
กรรมการ
นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย
กรรมการ
     
board07.png (280?142) board08.png (280?142) board09.png (280?142)
นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายมนู เลียวไพโรจน์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
     
board10.png (280?142) board11.png (280?142) board12.png (280?142)
นายอึ๊ง ตัก พัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง
กรรมการอิสระ
ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ
กรรมการอิสระ
     
board13.png (280?142) board14.png (280?142) board15.png (280?142)
ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์
กรรมการอิสระ
พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ
นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์
กรรมการ
     
board16.png (280?142) board17.png (280?142) board18.png (280?142)
นายปณต สิริวัฒนภักดี
กรรมการ
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นายอวยชัย ตันทโอภาส
กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
     
board19.png (280?142) board20.png (280?142)  
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์
กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
 
     
  • นางแววมณี โสภณพินิจ
    เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

  • นางสาวนันทิกา นิลวรสกุล
    รองเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
   
     
คณะกรรมการบริหาร
executive01.png (280?142) executive02.png (280?142) executive03.png (280?142)
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการบริหาร
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1
นายณรงค์ ศรีสอ้าน
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
     
executive04.png (280?142) executive05.png (280?142) executive06.png (280?142)
นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ์
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3
นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 4
นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 5
     
executive07.png (280?142) executive08.png (280?142) executive09.png (280?142)
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นายอวยชัย ตันทโอภาส
กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
     
executive10.png (280?142) executive11.png (280?142) executive12.png (280?142)
ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์
กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นายประภากร ทองเทพไพโรจน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
     
executive13.png (280?142) executive14.png (280?142) executive15.png (280?142)
นายฌอง เลอเบรอตง
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นายโฆษิต สุขสิงห์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นายวิเชฐ ตันติวานิช
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
     
executive16.png (280?142) executive17.png (280?142)  
นางแววมณี โสภณพินิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ดร. เอกพล ณ สงขลา
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
 
     
คณะจัดการ
executive07.png (280?142) executive08.png (280?142) executive09.png (280?142)
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

 
นายอวยชัย ตันทโอภาส
กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
กลุ่มธุรกิจสุรา
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สายการเงินและบัญชี
     
executive10.png (280?142) executive11.png (280?142) executive12.png (280?142)
ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์
กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
นายประภากร ทองเทพไพโรจน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
กลุ่มธุรกิจเบียร์
นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 
     
executive13.png (280?142) executive14.png (280?142) executive15.png (280?142)
นายฌอง เลอเบรอตง
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สายแผนกลยุทธ์
นายโฆษิต สุขสิงห์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สายธุรกิจต่อเนื่อง
นายวิเชฐ ตันติวานิช
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สายบริหารทั่วไป
     
executive16.png (280?142) executive17.png (280?142)  
นางแววมณี โสภณพินิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สายสนับสนุน
ดร. เอกพล ณ สงขลา
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคล
 
     
 รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร
 
 
 
executive01.png (280?142)
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เมื่อปี 2546 ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2544 ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท สุรากระทิงแดง ตั้งแต่ปี 2547 ประธานกรรมการบริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด ตั้งแต่ปี 2545 ประธานกรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2544 ประธานกรรมการบริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด ตั้งแต่ปี 2540 ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งแต่ปี 2530 ใน เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด และในเดือนตุลาคม 2556 ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด

ท่านได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตรจากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา และปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว จากมหาวิทยาลัยคริสเตียน


ท่านได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิรมงกุฎ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ และทุติยจุลจอมเกล้า นอกจากนั้น ท่านยังได้รับรางวัล “เพชรพาณิชย์” สาขาผู้ประกอบ การจากกระทรวงพาณิชย์

executive02.png (280?142)
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการเมื่อปี 2546 ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด และ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทแสงโสมตั้งแต่ปี 2547 ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2544 และดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารเครือบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งแต่ปี 2515 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด และในเดือนมกราคม 2557 ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด

ท่านได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ตำแหน่งทางด้านสังคม ท่านเป็นรองประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ กรรมการศิริราชมูลนิธิ กรรมการมูลนิธิรามาธิบดี กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กรรมการมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ กรรมการคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทยและกรรมการมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง

ท่านได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิรมงกุฎ 
ปฐมดิเรกคุณา ภรณ์ และทุติยจุลจอมเกล้า

profile03.png (280?142)
นายณรงค์ ศรีสอ้าน
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
นายณรงค์ ศรีสอ้าน ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการเมื่อปี 2546 มีประสบการณ์ในวงการธนาคารมา 44 ปี ดำรงตำแหน่งรองประธานบริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2497 ถึงปี 2541 เคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระบริษัท ทรู คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2541 ถึงปี 2554 และเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2549 ถึงปี 2557 นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งประธานบริษัทมหาชนอีกหลายบริษัทในประเทศไทย รวมถึงประธานกรรมการ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)) ท่านได้รับปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

profile04.png (280?142)
นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ์
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3
นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการ เมื่อปี 2546 มีประสบการณ์ในการบริหารบริษัทในอุตสาหกรรมสุรามากกว่า 40 ปี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท สหสันติ์ (2529) จำกัด ตั้งแต่ปี 2529 และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท สุรามหาราษฎร จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2529 ถึง 2542 ท่านจบการศึกษาชั้นมัธยมปลายจากประเทศจีน
 

profile05.png (280?142)
นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ
กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 4
นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหารเมื่อปี 2546 ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท แอล เอส พี วี จำกัด ตั้งแต่ปี 2531 ถึง 2546 ตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร (การเงิน) กลุ่มบริษัท ที.ซี.ซี. ในปี 2526 ถึง 2531 ตำแหน่งกรรมการบริษัท โรบินา เครดิต จำกัด ในปี 2523 ถึง 2525 และ เป็นรองผู้จัดการบริษัท สินเอเชีย เครดิต จำกัด ตั้งแต่ปี 2518 ถึง 2522
 
ท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจและปริญญาโททางบัญชี จาก California State University, Long Beach ประเทศสหรัฐอเมริกา
 

profile06.png (280?142)
นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย
กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 5
นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการบริหารตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2553 โดยก่อนหน้าที่จะดำรงตำแหน่งนี้ ท่านได้ดำรงตำแหน่งกรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ตั้งแต่ปี 2546 ท่านมีประสบการณ์มากมายทางด้านการเงินและการบัญชี เคยเป็นกรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทแสงโสม ตั้งแต่ปี 2543 ถึง 2546 และเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน กลุ่มบริษัทสุราทิพย์ ตั้งแต่ปี 2526 ถึง 2542 เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัท ที.ซี.ซี. ในปี 2518 ถึง 2525 และเป็นสมุห์บัญชีบริษัท เจ แอนด์ เจโฮ จำกัด ระหว่างปี 2513 ถึง 2518

ท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 

profile07.png (280?142)
นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เมื่อปี 2555 ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและ กรรมการอิสระบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บรรยายสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเนติบัณฑิตยสภา ตั้งแต่ปี 2535 กรรมการร่างกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตั้งแต่ปี 2532-2535, 2541-ปัจจุบัน

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ได้รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียเป็นเนติบัณฑิต ไทยจากเนติบัณฑิตยสภา นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก) สหรัฐอเมริกา และปริญญานิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับประกาศนียบัตรการสอนสิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยสตราบูร์ก ฝรั่งเศส และได้รับประกาศนียบัตรการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สถาบันปฏิรูปที่ดินไต้หวัน ร่วมกับ Lincoln Land Institute,Massachusetts, U.S.A. ในปี 2547 ท่านได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Finance for Non – Finance Director (FN) Board Failure and How to Fix It, Improving the Quality of Financial Reporting และหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ในปี 2548 กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 

profile08.png (280?142)
ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเมื่อปี 2547 ท่านมีประสบการณ์มากมายในภาครัฐและในวงการกฎหมาย เป็นอัยการผู้ช่วยและอัยการประจำกรม กรมอัยการ ในปี 2489 ถึง 2516 และเป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ในปี 2516 ถึง 2518 เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในปี 2518 ถึง 2519 และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในปี 2519 ถึง 2520 ท่านเริ่มงานกฎหมายที่สำนักงานกฎหมายบางกอกอินเตอร์แนชชั่นลอว์ ตั้งแต่ปี 2519 ถึง 2528 และที่สำนักงานกฎหมายคนึง-ปรก ในปี 2529 ถึง 2535 และเคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2542 ถึง 2557 ปัจจุบันเป็นกรรมการบริษัทสำนักงานกฎหมายคนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด กรรมการบริษัทสำนักงานกฎหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนลคอนซัลแตนท์ซี จำกัด ประธานกรรมการบริษัท ไทยแลนด์ ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ ในปี 2544 ยังได้รับรางวัลนักกฎหมายดีเด่นภาคเอกชนกองทุนศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ ท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีธรรมศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ปริญญาตรีและปริญญาโททางกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และปริญญาเนติบัณฑิตอังกฤษ จากสำนักเกรซ์อินน์ ประเทศอังกฤษ ท่านได้รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเป็นสมาชิกสมาคมเนติบัณฑิตยสภา

 

profile09.png (280?142)
นายมนู เลียวไพโรจน์
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
นายมนู เลียวไพโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเมื่อปี 2547 มีประสบการณ์มากมายในภาครัฐ โดยเป็นผู้อำนวยการกอง เลขาธิการผู้ตรวจราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ระหว่างปี 2511 ถึง 2542 และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในปี 2542 ถึง 2547 ประธานกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในปี 2542 ถึง 2547 ประธานกรรมการเทคโนเน็ตเอเชียสิงคโปร์ ในปี 2537 ถึง 2551 เป็นประธานคณะมนตรีองค์การน้ำตาลระหว่างประเทศแห่งประเทศอังกฤษ (The International Sugar Organization Council of England) ในปี 2538 ถึง 2539 นอกจากนี้เคยเป็นอาจารย์พิเศษคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นนายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปี 2546 ถึง 2547 และเป็นนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างปี 2543 ถึง 2549

ท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จาก University of Kentucky ประเทศสหรัฐอเมริกา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 34 (พ.ศ. 2534 – 2535) และปริญญาเอกบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล Asian Productivity Organization Award ในปี 2548

 

profile10.png (280?142)
นายอึ๊ง ตัก พัน
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
นายอึ๊ง ตัก พัน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเมื่อปี 2549 ท่านมีประสบการณ์มากมายในวงการธนาคารและการเงิน โดยเริ่มต้นการทำงานด้านการธนาคารกับธนาคารซิตี้แบงก์ สิงคโปร์ เมื่อปี 2514 จากนั้นดำรงตำแหน่งอาวุโสในสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นรองประธานกรรมการบริหารของ OCBC Bank,Singapore ดูแลด้านธุรกิจการธนาคารระหว่างประเทศและสถาบัน การเงิน จากปี 2531 ถึง 2540 และต่อมาเมื่อปี 2541 ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการบริหารและเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ OCBC Bank, Malaysia ท่านเคยเป็นกรรมการผู้จัดการของ JP Morgan Chase จากปี 2542 ถึง 2545 เคยเป็นกรรมการผู้จัดการและต่อมาเป็นที่ปรึกษาอาวุโสของ UBS AG. จากปี 2546 ถึง 2551 นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาของ Engro Corporation Ltd. ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท Sing Investment & Finance Limited และประธานกรรมการอิสระ (Independent Non-Executive Chairman) ของ SP Chemical Holdings Ltd.

ท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์) จาก University of Singapore

 

profile11.png (280?142)
นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง
กรรมการอิสระ
นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในปี 2549 ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท Advisory Services of Octagon Advisors Pte. Ltd. และกรรมการบริษัท Octagon Advisors (Shanghai) Co., Ltd. ในระหว่างเดือนมิถุนายน 2543 ถึงกันยายน 2547 เป็นรองประธานบริหารธนาคาร United Overseas Bank จำกัด รับผิดชอบงานด้านการบริหารและบรรษัทภิบาลในการดำเนินงานธนาคารต่างประเทศ ท่านเคยเป็นที่ปรึกษาบริษัท Asia Pulp and Paper Limited จากเดือน กุมภาพันธ์ 2542 ถึงพฤษภาคม 2543 ท่านดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งที่ Monetary Authority of Singapore (MAS) จากเดือนกุมภาพันธ์ 2528 ถึงกรกฎาคม 2532 และจากเดือนเมษายน 2534 ถึงสิงหาคม 2540 ตำแหน่งสุดท้ายที่ MAS คือรองผู้อำนวยการอาวุโสด้าน Development and Domestic Institutions จากเดือนสิงหาคม 2532 ถึงมีนาคม 2534 เป็นผู้จัดการอาวุโส (Institutional Sales) ที่บริษัทจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ J M Sassoon & Company และเป็นรองประธานบริหารบริษัท The Central Depository (Pte) Limited จากเดือนพฤศจิกายน 2540 ถึงกุมภาพันธ์ 2542

ท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จาก National University of Singapore และ Chartered Financial Analyst (CFA) Charter จาก CFA Institute
 

profile12.png (280?142)
ศาสตราจารย์นายแพทย์
พรชัย มาตังคสมบัติ
กรรมการอิสระ
ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเมื่อปี 2549 ท่านดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ปี 2542 ถึง 2550 ก่อนหน้านั้นเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2534 ถึง 2542 และศาสตราจารย์ ตั้งแต่ ปี 2522 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสมาชิก International Union of Immunological Societies ตั้งแต่ปี 2514 และเป็นคณะกรรมการบริหาร International Union of Microbiological Societies ตั้งแต่ ปี 2529 ถึง 2533 ท่านได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดในตระกูลช้างเผือก (มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ม.ป.ช.) และสูงสุดในตระกูลมงกุฎไทย (มหาวชิรมงกุฎ ม.ว.ม.) และจุลจอมเกล้า (ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ) และได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Palmes Academiques (Commandeur) จากรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศส นอกจากนี้ ยังเป็นนักวิจัยกิตติมศักดิ์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ปี 2517 และศาสตราจารย์อาคันตุกะที่ มหาวิทยาลัยโอซาก้า ตั้งแต่ปี 2532 ถึง 2533 และมหาวิทยาลัยไซ่ง่อน ปี 2518 ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยโอซาก้า ในเดือนตุลาคม 2555 ท่านได้รับรางวัลคุณูปการตลอดชีวิตจากสมาคมเทคโนโลยี ชีวภาพประเทศญี่ปุ่น ในวาระการประชุมเฉลิมฉลองครบ 90 ปี ของสมาคมฯ ที่นครโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

ท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (B.A.) และปริญญาเอกแพทยศาสตร์ (M.D.) และปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์ (Ph.D.) จาก University of Wisconsin
 

profile13.png (280?142)
ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์
กรรมการอิสระ
ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อปี 2548 เป็นผู้มีประสบการณ์อย่างมากจากการรับราชการในกระทรวงต่างๆ หลายกระทรวง เริ่มต้นในปี 2514 สังกัดกระทรวงมหาดไทย ในปี 2522 ถึง 2547 เป็นนักการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำรงหลายตำแหน่ง อาทิ ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา อธิบดีกรมพิธีการทูต อธิบดีกรมสารนิเทศ โฆษก กระทรวงการต่างประเทศ และเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ กรุงโตเกียว และกรุงวอชิงตัน เคยเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เมื่อปี 2547 และปี 2547 ถึง กันยายน 2550 เป็นปลัดกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา

ท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อปี 2556 และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยโซก้า ประเทศญี่ปุ่น ท่านได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (มหาวชิรมงกุฎ) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก (มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก) เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ทุติยจุลจอมเกล้า) และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ ได้แก่ Order of the Sacred Treasure, Gold and Silver Star และ the Grand Cordon of the Order of the Rising Sun จากประเทศญี่ปุ่น

ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

profile14.png (280?142)
พลเอกนายแพทย์
ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ
พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในปี 2549 รับราชการในกองทัพบกตั้งแต่ปี 2516 ถึง 2530 ในตำแหน่งศัลยแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ตั้งแต่ปี 2530 ถึง 2534 ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก ตั้งแต่ปี 2534 ถึง 2537 จากนั้นในปี 2537 ถึง 2547 ดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งในกรมแพทย์ทหารบก อาทิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก ผู้ช่วยเจ้ากรมแพทย์ รองเจ้ากรมแพทย์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เจ้ากรมแพทย์ทหารบก และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ปัจจุบันเป็นศัลยแพทย์อาวุโสและแพทย์ประจำสำนักงานแพทย์ประจำพระองค์

ท่านได้รับปริญญาตรีแพทย์ศาสตรบัณฑิต จาก Westf. Wilhelms Universit?t zu Munster และปริญญาเอกแพทย์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต จาก Georg-August Universit?t zu Goettingen ได้รับปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ 399) วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทั่วไป จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และวุฒิบัตรวิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) รุ่น 34 นอกจากนี้ ยังเป็นสมาชิกถาวรของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาลัย ศัลยแพทย์นานาชาติ และแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วย ท่านได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ) และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก (มหาปรมาภรณ์ ช้างเผือก) และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสูงสุด (มหาวชิรมงกุฎ)

profile15.png (280?142)
นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์
กรรมการ
นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในปี 2546 มีประสบการณ์ในวงการธนาคารมากว่า 18 ปี ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งในธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2522 ถึง 2541 อาทิ เลขานุการกรรมการผู้จัดการ รองผู้อำนวยการฝ่ายการค้า ผู้อำนวยการสาขา และรองประธาน

ท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทบริหารธุรกิจ จาก Fairleigh Dickinson University ประเทศสหรัฐอเมริกา

profile16.png (280?142)
นายปณต สิริวัฒนภักดี
กรรมการ
นายปณต สิริวัฒนภักดี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2550 เป็นกรรมการบริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) เมื่อปี 2543 ถึงปี 2547 เป็นกรรมการบริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด เมื่อปี 2547 และเป็นกรรมการกลุ่มบริษัท สุราบางยี่ขัน ตั้งแต่ปี 2545 และในเดือนมีนาคม 2556 ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด นอกจากนี้ ท่านเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ถึงเดือนมิถุนายน 2556 และกรรมการบริษัท เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด ในเดือนเมษายน 2556 ถึงเดือนมกราคม 2557

ท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิตจากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จากมหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ และหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

profile17.png (280?142)
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 โดยก่อนหน้าที่จะดำรงตำแหน่งนี้ ท่านได้ดำรงตำแหน่งกรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท ตั้งแต่ปี 2546 ในปี 2554 ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2554 จากเดิมซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการกลุ่มบริษัทโออิชิ ตั้งแต่ปี 2549 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด และในเดือนมีนาคม 2556 ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเต็ด

นอกจากนี้ ท่านยังดำรงตำแหน่งในบริษัทชั้นนำอีกหลายแห่งในปัจจุบัน อาทิ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทอาคเนย์ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ท่านได้รับการยอมรับในระดับสากลถึงความเป็นผู้นำในการส่งเสริมมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ โดยในปี 2554 ได้รับรางวัล Asian Corporate Director Recognition Award จากนิตยสาร Corporate Governance Asia นอกจากนี้ ท่านยังได้รับรางวัล Asian Excellence Recognition Awards: Asia’s Best CEO (Investor Relations) จากนิตยสารเดียวกันในปี 2554 และ 2555 ติดต่อกัน และในปี 2552 ท่านได้รับรางวัล Asia’s Best Company 2009, Thailand:Best CEO จากนิตยสาร FinanceAsia

ท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

profile18.png (280?142)
นายอวยชัย ตันทโอภาส
กรรมการรองกรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่
นายอวยชัย ตันทโอภาส ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 โดยก่อนหน้าที่จะดำรงตำแหน่งนี้ ท่านได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2548 และ กรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2549 เคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ริช มอนเด้ (บางกอก) จำกัด ในเดือนกรกฎาคม 2538 ถึงธันวาคม 2545 และเดือนมกราคม 2531 ถึงกุมภาพันธ์ 2537 ตามลำดับ เคยเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท สาริน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ในเดือนมีนาคม 2537 ถึงมิถุนายน 2538 เป็นผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ในเดือนกันยายน 2522 ถึงมิถุนายน 2526 และเดือนพฤษภาคม 2516 ถึงสิงหาคม 2522 ดำรงตำแหน่งด้านการขายและการตลาดหลายตำแหน่งในบริษัท กรรณสูตเจเนอรัลแอสเซมบลี จำกัด

ท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี Accounting จาก St. Louis University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่านได้รับเกียรติบัตรการร่วมการอบรมหลักสูตร Advance Management Program จาก INSEAD ประเทศฝรั่งเศส และได้รับเกียรติบัตรจากการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) และหลักสูตร Role of the Chairman Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 

profile19.png (280?142)
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
กรรมการรองกรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 โดยก่อนหน้าที่จะดำรงตำแหน่งนี้ ท่านได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทตั้งแต่ปี 2546 กรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2549 และกรรมการบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือน กันยายน 2554 ท่านได้เข้าร่วมงานกับกลุ่มบริษัท ที.ซี.ซี. ในปี 2533 มีประสบการณ์ในแวดวงการเงินมากว่า 30 ปี รวมถึงดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการเงินและการบัญชี Asia Voyages & Pansea Hotel ตั้งแต่ปี 2526 ถึง 2533 เป็นนักวิเคราะห์การเงินของบริษัท กู้ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างปี 2523 ถึง 2526 และเป็นผู้สอบบัญชีภายนอก บริษัท Coopers & Lybrand ตั้งแต่ปี 2520 ถึง 2523 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด และในเดือนสิงหาคม 2556 ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด

ท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับวุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหารจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับเกียรติบัตร การเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 26/2546 กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากนี้ยังได้รับวุฒิบัตร Mini MBA สาขา Leadership Management จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในปี 2552 ท่านได้รับรางวัล Asia′s Best Company 2009, Thailand: Best CFO จากนิตยสาร FinanceAsia นอกจากนี้ ในปี 2554 และ 2555 ท่านได้รับรางวัล Asian Excellence Recognition Awards: Asia′s Best CFO (Investor Relations) จากนิตยสาร Corporate Governance Asia เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และในปี 2557 ท่านได้รับรางวัล Alpha Southeast Asia's Annual Corporate Awards 2014, Thailand: Best CFO จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia

profile20.png (280?142)
ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์
กรรมการรองกรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่
ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยก่อนหน้าที่จะดำรงตำแหน่งนี้ ท่านได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2547 โดยดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งในกลุ่มบริษัท รวมถึงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการในปี 2543 ถึง 2546 และเป็นรองกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2547 ในบริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) และบริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด และกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2549 เคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและ ค้นคว้าวิศวกรรมตั้งแต่ปี 2540 ถึง 2543 และเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานในปี 2537 ถึง 2539 ของบริษัท คาร์ลสเบิร์ก บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด เคยเป็นที่ปรึกษาของบริษัท แพนเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแทนต์ จำกัด ในปี 2535 ถึง 2537 และในปี 2520 ถึง 2536 เป็นอาจารย์ รวมถึงเคยเป็นผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี 2535 ถึง 2536 และเป็นผู้บริหารภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี 2532 ถึง 2535 เป็นอาจารย์สอนด้านเทคโนโลยี อาหารที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี 2520 ถึง 2533

ท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์จาก Technical University Berlin ประเทศเยอรมนี ปริญญาโทด้านเทคโนโลยี (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพจาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ และด้านการผลิตเบียร์จาก The Scandinavian School of Brewing ประเทศเดนมาร์ค และปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การอาหาร) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

profile21.png (280?142)
นายประภากร ทองเทพไพโรจน์
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่
นายประภากร ทองเทพไพโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มธุรกิจเบียร์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดยก่อนหน้าที่จะดำรงตำแหน่งนี้ ท่านได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี เมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 ในเดือนมีนาคม 2556 ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนของนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ที่บริษัท เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด และในเดือนมีนาคม 2557 ท่านได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเต็ด นอกจากนี้ท่านเคยได้ร่วมงานกับกลุ่มบริษัท ทีซีซี ตั้งแต่ปี 2552 โดยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน ของกลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์ จากนั้น ปี 2553 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสนับสนุนองค์กรกลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์ และกลุ่มบริษัทพรรณธิอร โดยในช่วงต้นปี 2555 ได้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการลงทุนและพัฒนาที่ดินของกลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์์

ก่อนเข้าร่วมงานกับกลุ่มบริษัท ทีซีซี ท่านเคยร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์ ในปี 2545 จนถึงปี 2552 โดยตำแหน่งสุดท้าย คือ กรรมการผู้จัดการด้านการสรรหาเงินกู้ร่วมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงปี 2538 ถึงปี 2544 เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สายงานตลาดตราสารหนี้ ธนาคารเจพี มอร์แกน เชส ในเมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงคโปร์ และประเทศฮ่องกง อีกทั้งในปี 2534 เคยร่วมงานด้านการเงินบรรษัทกับบริษัท มอร์แกนเกรนเฟลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ท่านสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเมอเซอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโทด้านการเงิน จากมหาวิทยาลัยจอร์เจียสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ประกาศนียบัตร Listed Company Director Programme จาก Singapore Institute of Directors อีกทั้งท่านเป็นสมาชิกของ Singapore Institute of Directors

profile22.png (280?142)
นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่
นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดยก่อนหน้าที่จะดำรงตำแหน่งนี้ท่านได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการผลิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เมื่อเดือนสิงหาคม 2556 นอกจากนั้นยังได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท ทศภาค จำกัด บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด และรองประธานกรรมการ บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในเดือนกันยายน 2555 ถึงเดือนกรกฎาคม 2556 ท่านได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายบริหารการตลาด และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานสนับสนุน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2553 ถึงเดือนสิงหาคม 2555 และตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปี 2555 รวมถึงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด และตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปี 2554 ก่อนที่จะร่วมงานกับบริษัท ท่านดำรงตำแหน่ง Senior Executive Vice President (Marketing & Sales) & Chief Marketing Officer ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในปี 2548 ถึง 2552 ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แคท บัซซ์ ทีวี จำกัด ในปี 2550 ถึง 2551 ดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด

ในเดือนสิงหาคม 2556 ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รวมทั้งกรรมการในกลุ่มบริษัทโออิชิ และกรรมการบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สถิติประยุกต์ในธุรกิจ) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาดและการจัดการทั่วไป จาก Cleveland State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และประกาศนียบัตร Business and Administration Extension School มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

profile23.png (280?142)
นายฌอง เลอเบรอตง
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่
นายฌอง เลอเบรอตง ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2551 โดยร่วมปฏิบัติงานกับผู้บริหารระดับสูงท่านอื่นๆ เพื่อพัฒนาและนำกลยุทธ์ต่างๆ มาปรับใช้ในการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงทำให้การควบรวมกิจการอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทดำเนินไปอย่างราบรื่น

ก่อนหน้านั้นท่านเคยร่วมงานกับกลุ่มบริษัท The Boston Consulting Group (BCG) ตั้งแต่ปี 2532 ถึง 2548 หลังจากร่วมงานกับ BCG ในประเทศฝรั่งเศส เป็นระยะเวลา 5 ปี ได้เดินทางมาประเทศไทย ในปี 2537 เพื่อเปิดสำนักงาน BCG ในประเทศไทย และได้รับการแต่งตั้งเป็นหุ้นส่วนของบริษัทดังกล่าวในปี 2538 หลังจากที่ลาออกจาก BCG ในปี 2548 ได้ทำงานอิสระเป็นระยะเวลาหลายปีก่อนที่จะร่วมงานกับบริษัท

ท่านมีประสบการณ์ในการทำงานในภูมิภาคเอเชียอย่างกว้างขวางรวมถึงประสบการณ์ในการทำงาน ณ นครเซียงไฮ้ ประเทศจีนเป็นเวลาหลายปี และทำงานในฐานะที่ปรึกษาให้บริษัทต่างๆ ในหลายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธนาคาร และ ธุรกิจพลังงาน โดยให้คำปรึกษาครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น การพัฒนาตลาด การทำวิจัยผู้บริโภค การปรับโครงสร้างองค์กร และการบริหารจัดการด้านคุณค่า (Value Management)

ท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจจาก Wharton School,University of Pennsylvania

profile24.png (280?142)
นายโฆษิต สุขสิงห์
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่
นายโฆษิต สุขสิงห์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายธุรกิจต่อเนื่อง เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 โดยก่อนหน้าที่จะดำรงตำแหน่งนี้ท่านได้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความเป็นเลิศ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ปัจจุบันท่านยังได้รับ การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด กรรมการบริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท ซี เอ ซี จำกัด ด้วย และในเดือนมีนาคม 2557 ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเต็ด ก่อนหน้าที่จะร่วมงานกับบริษัท ท่านดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2554 ถึง 2555 ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ในปี 2550 ถึง 2556

ท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัย โอคลาโฮมา ซิตี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหลักสูตร CEDI – Babson Entrepreneurial Leadership Program จาก Babson College รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

profile25.png (280?142)
นายวิเชฐ ตันติวานิช
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่
นายวิเชฐ ตันติวานิช ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายบริหารทั่วไป เมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 ในเดือนเมษายน 2556 ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี เอ ซี จำกัด ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านตลาดทุนมายาวนานกว่า 27 ปี โดยในปี 2545 ถึง 2553 ท่านได้ดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยตำแหน่งสุดท้าย คือ รองผู้จัดการ รวมถึงเป็นประธานที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) กรรมการบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด และบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ ท่านยังเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง และเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนแรกของบริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริหารสถานีโทรทัศน์ Money Channel สถานีโทรทัศน์เพื่อเศรษฐกิจและการลงทุนแห่งแรกของประเทศไทย ก่อนหน้านี้ ท่านเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนแรกของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันท่านยังดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รองประธานกรรมการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน และที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และกรรมการบริหาร สภาหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย

ท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทสาขาการเงิน และการตลาด จาก Hartford University รัฐคอนเนคติกัต ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 2 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Executive Leadership Program จาก Nida - Wharton รัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) หลักสูตร Certified Financial Planner : CFP รุ่นที่ 1 สมาคมนักวางแผนการเงินไทย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการการค้า หลักสูตร CEDI – BABSON Entrepreneurial Leadership Program จาก BABSON College รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56

profile26.png (280?142)
นางแววมณี โสภณพินิจ
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่
นางแววมณี โสภณพินิจ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายสนับสนุน และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เมื่อเดือนมีนาคม 2556 โดยก่อนหน้าที่จะดำรงตำแหน่งนี้ ท่านได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2556 และตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549 ถึงเดือนพฤษภาคม 2554 ทั้งนี้ ท่านได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2549 และยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ถึงปัจจุบัน ก่อนหน้าที่จะร่วมงานกับบริษัทในปี 2547 ถึง 2549 ท่านเป็นทนายความของบริษัท เดอะ ลีจิสท์ จำกัด ในปี 2542 ถึงปี 2547 เป็นหุ้นส่วนสำนักงานกฎหมายเอฟฟีเชียนซี่ ในปี 2541 เป็นทนายความของบริษัท ไว้ท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จำกัด ก่อนหน้านั้น ในปี 2535 ถึงปี 2541 ได้ร่วมงานกับบริษัทเงินทุน เอกธนกิจ จำกัด (มหาชน) โดยดำรงตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ในปี 2534 ถึงปี 2535 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบริหารของบริษัท ไพโรจน์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และในปี 2526 ถึงปี 2534 ดำรงตำแหน่งทนายความอาวุโส และผู้จัดการสำนักงานของสำนักงาน กฎหมาย ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร

ท่านสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วุฒิบัตรภาษาและวัฒนธรรมอเมริกันศึกษา จากแคลิฟอร์เนีย สเตท ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ ลอสแองแจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา วุฒิบัตรหลักสูตรทนายความธุรกิจ จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรระบบการปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วุฒิบัตรมินิ เอ็มบีเอ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรกฎหมายการเงินระหว่างประเทศจากสถาบันยูโรมันนี่ วุฒิบัตรเลขานุการบริษัท จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรการจัดการการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ จากเคปเนอร์-ทรีโก อินเตอร์เนชั่นแนล และวุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ท่านได้รับรางวัล Asian Company Secretary Recognition Award จากนิตยสาร Corporate Governance Asia

profile27.png (280?142)
ดร. เอกพล ณ สงขลา
ผู้ช่วยกรรมการ
 ผู้อำนวยการใหญ่
ดร. เอกพล ณ สงขลา ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคล เมื่อเดือนมกราคม 2558 โดยก่อนหน้าที่จะร่วมงานกับบริษัท ท่านร่วมงานกับ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2549 โดยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกลยุทธ์องค์กร จากนั้นในปี 2554 ถึงปี 2555 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์องค์กร และทรัพยากรบุคคล ต่อมาในปี 2555 ถึงเดือนธันวาคม 2557 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์องค์กร และบรรษัทภิบาล และในเดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนธันวาคม 2557 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ก่อนเข้าร่วมงานกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ท่านร่วมงานกับบริษัท The Boston Consulting Group (BCG) มาเป็นระยะเวลาประมาณ 8 ปี

ท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาตรบัณฑิต (สาขาไฟฟ้า) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สายวิศวกรรมศาสตร์ ด้านการจัดการระบบ และปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ด้านการจัดการระบบ จาก Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
 
 
Thai Beverage Public Company Limited
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข่าวและกิจกรรม
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
  Social Network