ค้นหา :   
: ราคาหุ้น THBEV
 
ข้อมูลที่ทาง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดทำขึ้น ได้รับการสงวนลิขสิทธิ์ปี พ.ศ. 2554 โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

การใช้งานเว็บไซต์ www.thaibev.com เป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการใช้งานบนอินเตอร์เน็ต เนื่องจากข้อจำกัดหรือข้อขัดข้องของระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง ทั้งนี้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ข้าพเจ้าตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ และยินดีรับความเสี่ยงนี้ด้วยตนเอง

ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ จัดการสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ www.thaibev.com โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ www.thaibev.com จัดทำขึ้นโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น

ข้อมูลทั้งหมด อันรวมถึงข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ www.thaibev.com อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและข้อตกลงสากล ห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยวิธีการใดๆ โดยมิได้รับการยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษร จากบริษัทฯ ก่อน ภาพประกอบ ภาพถ่าย ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือนักออกแบบและช่างภาพ ที่ได้รับการว่าจ้างโดยบริษัทฯ และนำมาใช้งานบนเว็บไซต์ www.thaibev.com โดยได้รับการยินยอมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง งานที่มีการเขียนลงบนเว็บไซต์ www.thaibev.com  แล้วส่งผ่านอินเตอร์เนตนั้นถือว่าเป็น สิ่งเขียนซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของงานวรรณกรรม ดังนั้นย่อมได้รับความคุ้มครองตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (มาตรา 15) หากผู้ใดต้องการทำซ้ำหรือดัดแปลงงานดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน มิฉะนั้นจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ (มาตรา 27)


 
Thai Beverage Public Company Limited
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข่าวและกิจกรรม
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
  Social Network