ค้นหา : 
: ราคาหุ้น THBEV
 
 
 
 
ความยั่งยืนถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดที่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ("ไทยเบฟ") ยึดถือในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด เรามีความภูมิใจที่ไทยเบฟเป็นบริษัทเครื่องดื่มชั้นนำของประเทศไทย และยังคงมุ่งมั่นสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนของบริษัทในฐานะผู้นำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มในทวีปเอเชีย

เพื่อให้ธุรกิจในกลุ่มของเราดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถรวมจุดแข็งอันหลากหลายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเดินทางสู่ความสำเร็จ เราได้พัฒนาวิสัยทัศน์ 2020 เป็นแนวทางและเป้าหมายในการทำงานในอีก 6 ปี ข้างหน้า แบ่งเป็น 5 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าที่โดนใจ การขายและการกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง และความเป็นมืออาชีพของเรา ในขณะเดียวกัน เรายังคงส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น และสร้างประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของเรา และเพื่อให้บรรลุความตั้งใจ เราจึงมุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจไปพร้อมๆ กับการใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

ความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นผลจากกลยุทธ์หลักที่กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ 2020 โดยมุ่งเน้นการขยายการเติบโตและสร้างผลตอบแทน จากสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลายเพิ่มเติมจากกลุ่มสินค้าแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นธุรกิจเครื่องดื่มหลักของเรา เรายังได้ขยายการดำเนินธุรกิจไปยังตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ อีกทั้งยังได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเริ่มเปิดเขตการค้าเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะขยายธุรกิจให้กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากนั้น เรายังมีนโยบายมุ่งเน้นพัฒนาตราสินค้าหลัก กำหนดกลยุทธ์ในการดูแลตลาดหลักและตลาดรอง ตามความต้องการของตลาด และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของช่องทาง การกระจายสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน การเพิ่มเส้นทางการกระจายสินค้าใหม่ รวมถึงการสร้างพันธมิตรกับผู้ให้บริการด้านการกระจายสินค้าถ้าธุรกิจมีความต้องการ ยิ่งไปกว่านั้น ไทยเบฟยังตระหนักถึงบทบาทสำคัญของพนักงานในฐานะผู้ผลักดัน
และขับเคลื่อนให้เราก้าวขึ้นเป็นผู้นำในตลาด เราจึงดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการรับสมัครและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนพัฒนาทักษะเพื่อเติมเต็มศักยภาพของพนักงานทุกคน ให้ทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ

ในด้านสังคม เรายังมุ่งมั่นตอบแทนสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โครงการ "ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว" เป็นโครงการที่รู้จักกันและได้ดำเนินการ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ในปี 2557 ซึ่งเป็นโครงการแจกผ้าห่มช่วยบรรเทาความหนาวให้แก่ครอบครัวในพื้นที่ประสบภัยหนาวทั่วประเทศ นอกจากนั้น เราได้ดำเนินโครงการขับขี่ปลอดภัยกับไทยเบฟ เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม และด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือต่อสังคม เรายังให้การสนับสนุนและดำเนินการโครงการพัฒนาสังคม ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา ในด้านการศึกษา โครงการผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม ( β Young Entrepreneur) ให้การศึกษาด้านธุรกิจและจิตสำนึกในการดำเนินธุรกิจที่ดีแก่ผู้ประกอบการ เราสนับสนุนรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อยกย่องครูผู้เสียสละเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ในด้านสาธารณสุข ไทยเบฟสนับสนุนการสร้างโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เพื่อเป็นสถาบันดูแลผู้ป่วยโรคไตชั้นนำของเอเชีย และยังได้จัดให้มีสถานพยาบาลช้างคลีนิคเพื่อดูแลผู้ป่วยในชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถานประกอบการของเรา ในด้านศิลปวัฒนธรรม ไทยเบฟส่งเสริมสนับสนุนการจัดแสดงและประกวดศิลปะและดนตรีในหลากหลายรูปแบบ ในด้านการกีฬา เราสนับสนุนสมาคมกีฬาและนักกีฬาในหลากหลายประเภท ทั้งในระดับเยาวชนจนถึงทีมกีฬาและนักกีฬาที่แข่งขันในระดับชาติ

ไทยเบฟมีความใส่ใจและห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยสำนึกดีว่าการเติบโตทางธุรกิจของเราตั้งอยู่บนต้นทุนที่ได้จากธรรมชาติ เราจึงบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของเราอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การใช้น้ำละพลังงาน การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งหมดนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เรามีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องกับแนวทางการรายงานความยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) G4 เป็นครั้งแรกของไทยเบฟ ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของเราในการเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ GRI ถือเป็นองค์กรที่ได้รับการยกย่องระดับโลกในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกและพัฒนากรอบแนวทางการรายงานความยั่งยืน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบขององค์กร ซึ่งกรอบแนวทางดังกล่าวนี้ นอกจากจะเป็นที่ยอมรับโดยองค์กรทั่วโลกแล้ว ยังได้รับการรับรองจากตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ด้วย ไทยเบฟจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุนกรอบแนวทางของ GRI และมีส่วนช่วยเหลือในการผลักดันวิสัยทัศน์ของ GRI ในการสร้างเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืน
 
ฐาปน  สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
 
   
 
ข่าวการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainability Development Measurement
Stable and Sustainable ASEAN Leader
อ่านต่อ
Thai Beverage Public Company Limited
         
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  Social Network