ค้นหา : 
: ราคาหุ้น THBEV
 
 
 
ไทยเบฟเวอเรจได้มีการจัดทำรายงานความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน รายงานความยั่งยืนฉบับล่าสุดได้มีการเผยแพร่เมื่อเดือนเมษายน 2557 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของบริษัท ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

ไทยเบฟให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของรายงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลได้อย่างโปร่งใส ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สำหรับรายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามแนวทางการรายงานแบบ Core ของ Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับล่าสุด G4 โดยมีระยะเวลาของการรายงานครอบคลุมตามปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2557 โดยรายงานจะครอบคลุมเฉพาะไทยเบฟและกลุ่มบริษัทในเครือที่ไทยเบฟถือหุ้น 100% (ไม่รวมถึงบริษัทในกลุ่มโออิชิ กลุ่มเสริมสุข และกลุ่มที่อยู่ต่างประเทศ) ทั้งนี้ เนื่องจากรายงาน ฉบับนี้เป็นรายงานความยั่งยืนฉบับแรกของไทยเบฟที่จัดทำตามแนวทางของ GRI เนื้อหาของรายงานจึงครอบคลุมเฉพาะการดำเนินงานที่อยู่ภายในประเทศไทยเท่านั้น ทั้งนี้ ข้อมูลรายละเอียดทางการเงินและการกำกับดูแลกิจการในภาพรวม จะเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ไทยเบฟมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและขยายขอบเขตการรายงานให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นในอนาคต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

ไทยเบฟได้จัดทำรายงานฉบับนี้เป็นรูปเล่มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.thaibev.com และเพื่อการพัฒนาการรายงานให้ดียิ่งขึ้น ไทยเบฟมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อซักถามจากท่าน โดยท่านสามารถติดต่อได้ที่คณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน ทางธุรกิจ info@thaibev.com
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557    
 
 
 
ข่าวการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainability Development Measurement
Stable and Sustainable ASEAN Leader
อ่านต่อ
Thai Beverage Public Company Limited
         
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  Social Network