ค้นหา : 
: ราคาหุ้น THBEV
 
 

การเติบโตทางธุรกิจ

ในฐานะผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำของประเทศไทย การเติบโตทางธุรกิจของไทยเบฟจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่เฉพาะต่อเรา แต่ยังหมายรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มด้วย เราจึงมุ่งหวังที่จะสร้างคุณค่าสูงสุดแก่ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ผู้บริโภคทุกกลุ่มของเรา ชุมชนและสังคม ทั้งนี้ ไทยเบฟ มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างการเติบโตทางธุรกิจของเราต่อไปโดยการเพิ่มยอดขายและกำไรอย่างต่อเนื่อง

ไทยเบฟดำเนินกิจการด้วยความใส่ใจและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเรา ตั้งแต่การจัดซื้อจัดหาที่มีคุณภาพ การผลิตสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานระดับสูงให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม กระจายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างมืออาชีพ และการดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และตามหลักธรรมาภิบาล ทำให้ไทยเบฟสามารถสร้างคุณค่าให้แก่พนักงานและผู้ถือหุ้นของเราได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง จากนั้นเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติผ่านการชำระภาษีอย่างถูกต้องและโปร่งใส

วิสัยทัศน์ 2020 กับทิศทางธุรกิจ

ภายใต้บริบททางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะ สร้างรากฐานทางธุรกิจที่มีความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านกลยุทธ์ธุรกิจหลัก 5 ประการตามวิสัยทัศน์ 2020 ซึ่งจะดำเนินการภายในระยะเวลา 6 ปี ได้แก่ การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าที่โดนใจ การขายและกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง และความเป็นมืออาชีพ

เรายังคงมุ่งเน้นการเสริมความแข็งแกร่งของการเป็นผู้นำในภูมิภาค ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาสินค้าหลักของเราอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจาก การเติบโตของรายได้จากกลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไทยเบฟยังตั้งเป้าหมาย ที่จะต่อยอดคุณค่าทางธุรกิจจากกลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เราวางแผนที่จะเพิ่มรายได้จากการขายเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ให้มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ ทั้งหมดภายในปี 2563 ในขณะที่สัดส่วนรายได้ของการขายสินค้านอกประเทศมีเป้าหมายที่จะเพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมเช่นเดียวกัน

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของไทยเบฟแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สุรา เบียร์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เราใช้วิธีการขยายตลาดด้วยการมุ่งเน้น ตราสินค้าหลัก การเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายกระจายสินค้าและการดำเนินธุรกิจที่ทันสมัยเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล

นอกจากนั้น เรายังสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้อยู่เบื้องหลังทั้ง 3 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ให้สามารถปฏิบัติงานและประสานงานร่วมกันได้อย่างมี ประสิทธิภาพด้วยความเป็นมืออาชีพ ไทยเบฟตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลายของบุคลากรในทุกระดับทั้งระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร โดยไม่มีการนำปัจจัยเรื่องเพศ อายุ และเชื้อชาติ มาเป็นข้อจำกัด ในการปฏิบัติงาน

วิสัยทัศน์ 2020 กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความมั่นคงทางธุรกิจของไทยเบฟจะช่วยให้เรากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ช่วยให้ตัวแทนจำหน่ายของเรามีช่องทางเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น มีความ มั่นคงและธุรกิจเติบโตไปพร้อมกัน ส่งผลให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าในการลงทุน เป็นการสร้างโอกาสให้กับพนักงานได้พัฒนาและก้าวหน้าในสายอาชีพ พร้อมกับกระจายความมั่งคั่งและการพัฒนาไปยัง ชุมชน สังคม และประเทศชาติในท้ายที่สุด
หมายเหตุ:
1. การสร้างและปันส่วนมูลค่าทางเศรษฐกิจประกอบด้วย รายได้ (อ้างถึง G4-EC1: Revenues) ต้นทุนขาย (อ้างถึง G4-EC1: Operating Costs) ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน (อ้างถึง G4-EC1: Employee Wages and Benefits) ภาษีเงินได้นิติบุคคล (อ้างถึง G4-EC1: Payments to Government) และ เงินปันผลประจำปี (อ้างถึง G4-EC1: Payments to Providers of Capital) ในขณะที่เนื้อหาของรายงานครอบคลุมเฉพาะการดำเนินงานในประเทศไทย
2. รายได้จำแนกตามเขตภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตามงบการเงินของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557
3. เงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 

การจัดซื้อจัดหา

ไทยเบฟเป็นผู้นำในการผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่ของประเทศ ดังนั้น นอกจากกระบวนการภายในทั้งการผลิต การกระจายสินค้าและการขายที่มีประสิทธิภาพแล้ว การจัดซื้อจัดหาก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้เราได้มาซึ่งวัตถุดิบและคู่ค้าที่มีคุณภาพ และถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการส่งมอบสินค้าที่ดีให้แก่ผู้บริโภคต่อไป หากบริษัทไม่สามารถจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและคู่ค้าที่มีคุณภาพได้ อาจส่งผลกระทบ ต่อคุณภาพของสินค้าและส่งผลเสียต่อธุรกิจของเราในที่สุด อย่างไรก็ดี ไทยเบฟซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นความสำคัญของเศรษฐกิจในท้องถิ่นด้วย จึงมีการบริหารจัดการด้านการจ่ายค่าตอบแทน การจ่ายภาษี และการสร้างการมีส่วนร่วมกับคู่ค้าในแต่ละท้องถิ่นอย่างเป็น รูปธรรมและเป็นธรรม

การจัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืน

การประเมินก่อนการซื้อขาย
ในปีที่ผ่านมา ไทยเบฟได้มีการปรับปรุงแบบประเมินก่อนการซื้อขาย โดยเพิ่มหัวข้อด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และจริยธรรมทางธุรกิจ จากเดิมที่พิจารณาเพียงด้านการบริหารจัดการคุณภาพและสมรรถภาพการดำเนินงานเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของเราในการนำปัจจัยด้านความยั่งยืนเข้ามาร่วมพิจารณาในการคัดเลือก คู่ค้าเพื่อสร้างความมั่นใจว่า คู่ค้าที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพของเรานั้น เป็นคู่ค้าที่ตระหนักถึงการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยความยั่งยืนเช่นเดียวกับเรา

นอกจากนี้ เรายังได้รักษาความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การประสานงานหรือการเสนอแนวความคิดใหม่ๆ ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากคู่ค้าสามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล


ข้าว: หนึ่งในวัตถุดิบในการผลิต
การจัดซื้อจัดหาภายในประเทศ
ไทยเบฟให้ความสำคัญกับการจัดซื้อจัดหาที่ได้จากคู่ค้าภายในประเทศเป็นอันดับแรก เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการจ้างงาน เป็นผลดีต่อชุมชนและแรงงานภายในประเทศ ทั้งนี้ จำนวนคู่ค้าภายในประเทศที่เป็นคู่ค้ากับเรามีเพิ่มขึ้น อีกทั้งมูลค่าการสั่งซื้อก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 นั้น สัดส่วนจำนวนคู่ค้าภายในประเทศคิดเป็น 98% ของจำนวนคู่ค้าทั้งหมด ซึ่งเพิ่ม จาก 97% ในปี 2556 และมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าจากคู่ค้ากลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วน 87% ของมูลค่าการสั่งซื้อทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 85% ในปี 2556 จากข้อมูลดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่า ไทยเบฟให้ความสำคัญและใส่ใจต่อกลุ่มคู่ค้าภายใน ประเทศที่มีศักยภาพ และพร้อมที่จะร่วมเติบโตไปด้วยกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เราจึงมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น ซึ่งมิใช่เพียงแต่การสร้างงาน แต่ยังรวมไปถึงการมองหาโอกาสในการ ลงทุนเพิ่มเติมในท้องถิ่นเหล่านั้นอีกด้วย

ภาพแสดงสัดส่วนมูลค่าการสั่งซื้อและจำนวนคู่ค้าภายในประเทศ

หมายเหตุ:
  • คู่ค้าภายในประเทศ คือคู่ค้าที่มีการดำเนินกิจกรรมในประเทศไทย โดยพิจารณาเฉพาะคู่ค้าที่มีการติดต่อโดยตรงกับไทยเบฟเท่านั้น
  • ข้อมูลครอบคลุมการจัดซื้อสินค้าและบริการให้บริษัทไทยเบฟ และกลุ่มบริษัทในเครือที่ไทยเบฟถือหุ้น 100% (ไม่รวมถึงบริษัทในกลุ่มโออิชิ กลุ่มเสริมสุข และกลุ่มที่อยู่ต่างประเทศ)
 

การจัดซื้อสีเขียว

ไทยเบฟมีนโยบายการจัดซื้อสีเขียว ซึ่งเป็นการลดการใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของบรรจุภัณฑ์และการเลือกใช้สินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฉลากสีเขียว เพื่อลดมลภาวะที่เกิดจากการผลิตและการใช้สินค้าเหล่านั้น
การจัดซื้อสินค้าฉลากสีเขียว
เรามีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการเลือกใช้สินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสินค้าฉลากสีเขียว ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่ได้รับการรับรอง โดยปี 2557 เราได้เลือกใช้สินค้าฉลากสีเขียวจำนวนทั้งสิ้น 2 ผลิตภัณฑ์ คือกระดาษถ่ายเอกสารและสีทาภายนอก (รวมทั้งสิ้น 7 รุ่น) สินค้าเหล่านี้ต่างเป็นสินค้าสิ้นเปลืองที่มีปริมาณการสั่งซื้อจำนวนมากในแต่ละปี การใช้สินค้าฉลากสีเขียวจึงนับเป็นอีกก้าวหนึ่งของเราในการช่วยลดมลภาวะในกระบวนการกำจัดหลังสิ้นสุดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงาน ให้หันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่จะเลือกสินค้าที่ประหยัดต้นทุนแต่เพียง ปัจจัยเดียว นอกจากนี้เรายังได้กำหนดเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนการใช้สินค้าที่ได้รับฉลากสีเขียวในปี 2558 ด้วย และจะดำเนินกลยุทธ์นี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการจัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพแสดงจำนวนรุ่นและประเภทของการซื้อฉลากสีเขียว

นโยบาย 3Rs
หลัก 3Rs : การลด (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เป็นแนวทางที่เรานำมาใช้ในการลดการใช้วัตถุดิบประเภทขวด และกล่อง โดยมีเป้าหมายหลักในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างมาตรฐานในกระบวนการจัดซื้อจัดหาและลดต้นทุนในการผลิต

 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
 
 
 
ข่าวการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainability Development Measurement
Stable and Sustainable ASEAN Leader
อ่านต่อ
Thai Beverage Public Company Limited
         
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  Social Network