Search :   
: THBEV Price
 
    Thaibev News    
 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ C asean จัดโครงการ “Deepening CLMV : Urbanization”
21 Febuary 2017
คุณวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “Deepening CLMV : Urbanization” จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ C asean เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุน นักธุรกิจและผู้ประกอบการไทยได้ศึกษาโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเมืองรองในกลุ่มประเทศ CLMV
ต้อนรับทีมถ่ายทำรายการสารคดี
2 Febuary 2017
บริษัท แสงโสม จำกัด โดย คุณวิบูลย์ พลพิทักษ์ ผู้จัดการโรงงาน พร้อมด้วยคุณสรรศิริ ยอดเมืองเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการตลาดสุราในประเทศ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มอบกระเช้าให้การต้อนรับและขอบคุณทีมงานถ่ายทำสารคดี Abendteuerleben am Sonntag สถานีโทรทัศน์ Kabel 1 ประเทศเยอรมนี
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ “เครื่องสีข้าวครัวเรือน”
6 January 2017
นายอนุพงค์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในนามหัวหน้าทีมภาครัฐ คณะทำงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ พร้อมด้วย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าทีมภาคเอกชน และ นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานใน พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ “เครื่องสีข้าวครัวเรือน”
มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และ ไทยเบฟฯ สนับสนุน การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 4 พระอารามหลวงริมแม่น้ำเจ้าพระยา
5 January 2017
มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนกิจกรรม ”สวดมนต์ข้ามปี 4 พระอารามหลวง” ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พร้อมด้วยผู้บริหารไทยเบฟ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ , คุณชาลอต โทณวณิก ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ด้านสื่อสารองค์กร , คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และคุณประวิช สุขุม ผุ้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เข้าร่วมพิธีในคืน วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการ ท่องเที่ยวโดยวิถีไทยของรัฐบาล
ส่งมอบสับปะรดภูเก็ตแท้
22 December 2016
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นผู้แทนส่งมอบสับปะรดภูเก็ตแท้
12345...Last
 
Thai Beverage Public Company Limited
         
Product Groups

Sustainability Report
 
 
 
 Copyright © 2015 Thai Beverage Plc. All Rights Reserved.
  Social Network