ค้นหา : 
: ราคาหุ้น THBEV
 
 
 
 

ภาพรวมกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทยเบฟ


"อยู่กับคุณทุกช่วงเวลา"

กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทยเบฟนั้น ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างสอดคล้องกับแนวคิด "อยู่กับคุณทุกช่วงเวลา" ซึ่งหมายถึง การดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและธุรกิจอย่างครบวงจรในระยะยาว ได้แก่
1. การสร้าง คุณค่าทางธุรกิจ (มิติทางเศรษฐกิจ)
2. การจัดการดูแลผลกระทบจากธุรกิจ (มิติทางสิ่งแวดล้อม)
3. การดูแลและการแบ่งปัน (มิติทางสังคม)

ซึ่งรายละเอียดของแต่ละด้าน มีดังต่อไปนี้

มิติทางเศรษฐกิจ : การสร้างคุณค่าทางธุรกิจ
 • การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
 • การจัดซื้อจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ
มิติทางสิ่งแวดล้อม : การจัดการดูแลผลกระทบจากธุรกิจ
 • ทรัพยากรน้ำ
 • ทรัพยากรด้านพลังงาน
 • การบริหารจัดการมลพิษ
มิติทางสังคม: การดูแลและการแบ่งปัน
 • สุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค
 • การอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • การกำกับดูแลและหลักธรรมาภิบาล
 • การสื่อสารด้านการตลาด
 • ความสัมพันธ์กับชุมชน

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

คณะทำงานได้ระดมความคิดเพื่อรวบรวมประเด็นทางสิ่งแวดล้อมและสังคมที่มีความเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของไทยเบฟ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตตลอดห่วงโซ่คุณค่า นอกเหนือจากการวิจัยแนวโน้มทางธุรกิจที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเครื่องดื่ม และศึกษาประเด็นสำคัญของบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว คณะทำงานยังได้ทำการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงในสายงานต่างๆ ของไทยเบฟ และได้จัดการประชุม เชิงปฏิบัติการในระดับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อระบุถึงประเด็นที่มีความสำคัญ ต่อการดำเนินธุรกิจของไทยเบฟ


การทำความเข้าใจประเด็นที่มีความสำคัญสูงสุด ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของไทยเบฟ

คณะทำงานได้ทำการรวบรวมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าของไทยเบฟ และจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มต่างๆ ที่มีต่อธุรกิจของเรา

ในการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของไทยเบฟนั้น เราได้พิจารณาระดับของผลกระทบที่แต่ละกลุ่มมีต่อเรา และในทางกลับกันพิจารณาว่ากลุ่มเหล่านี้มีการพึ่งพาการดำเนินธุรกิจของไทยเบฟมากน้อยเพียงใด กลุ่มที่มีผลกระทบต่อไทยเบฟสูงและมีการพึ่งพิงธุรกิจของไทยเบฟมากจะได้รับการกำหนดให้เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของเรา

จากนั้น ไทยเบฟได้ทำการประเมินทัศนคติที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีต่อประเด็นทั้ง 14 ด้าน เพื่อระบุประเด็นที่กลุ่มเหล่านี้ให้ความสนใจมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกของการเดินทางสู่ความยั่งยืนของไทยเบฟ เราจึงทำการประเมินทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเบื้องต้น ซึ่งเป็นระดับภายในองค์กรเท่านั้น โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ของคณะทำงานที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มเหล่านี้มากที่สุด

 
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวทางการมีส่วนร่วม ความถี่ของการดำเนินการ ตัวอย่างหัวข้อที่ดำเนินการในปี 2557
พนักงาน
ช่องทางการสื่อสารทางเดียว
 • ข่าว ThaiBev E-News
 • วิทยุ ThaiBev Radio
 • นิตยสาร ThaiBev Magazine
 • ข้อความทาง SMS

 • ช่องทางการสื่อสารสองทาง
 • แอพพลิเคชั่นไลน์ (Line Application)
 • อินทราเน็ต (Intranet)
 • การประชุมผู้บริหารประจำป
 • การประชุมของหน่วยงาน
 • กิจกรรมประจำปี เช่น การแข่งขันกีฬา, การประกวด ขับร้องเพลงลูกทุ่ง, กิจกรรมของชมรมทั้ง 8 ชมรม
 • การเดินสาย (Roadshow) เช่น Core values Roadshow, การเดินสายเพื่อสื่อสารวิสัยทัศน์ 2020
 •  
 • รายสัปดาห์
 • รายวัน
 • รายสองสัปดาห์
 • เป็นประจำ


 • รายวัน
 • รายวัน
 • รายปี
 • เป็นประจำ
 • รายปี

 • รายปี
 •  
 • การสร้างความผูกพันและความใส่ใจ
 • การสร้างความร่วมมือและสนับสนุน
 • การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
 • การสร้างความเป็นทีม
 • การสร้างความภักดีต่อองค์กร
 • การสร้างองค์กรแห่งความสุข
 • คู่ค้า
 • การตรวจสอบรายปี Approved Vendor List (AVL)
 • การจัดประชุมร่วมกับคู่ค้า
 • รายปี (ขึ้นอยู่กับผลงาน)
 • รายไตรมาส
 • แผนการดำเนินงานที่ทำร่วมกัน
 • การนำเสนอนวัตกรรมร่วมกับคู่ค้า
 • ลูกค้า
 • งานไทยเบฟเอ็กซ์โป
 • การประชุมลูกค้า
 • กิจกรรมการอบรม และให้ความรู้ลูกค้า
 • กิจกรรมการพัฒนาธุรกิจ
 • กิจกรรม Business Review
 • กิจกรรมลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน
 • ตามแผนงานดำเนินการ แยกตามกิจกรรม
 • ผลประกอบการและผลกำไรทางธุรกิจ
 • พันธมิตรทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
 • ความสัมพันธ์ทางธุรกิจในระยะยาว
 • ผู้บริโภค
 • การสร้างประสบการณ์กับตราสินค้า, กิจกรรมนอกสถานที่
  และการตลาดในช่องการขาย
 • การสื่อสารตราสินค้าผ่านสื่อสารมวลชน: โทรทัศน์, วิทยุ, ป้ายประชาสัมพันธ์, ดิจิตอลสกรีน
 • การมีส่วนร่วมระหว่างตราสินค้าและลูกค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์
 • ตามแต่กรณี
 • การดำเนินงานผ่านกิจกรรมต่างๆ กับผู้บริโภค
 • การจัดกิจกรรมทางการตลาด
 • สื่อสังคมออนไลน
 • การสัมภาษณ์ผู้บริโภค
 • นักลงทุน
 • การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
 • การเดินสาย (Investor Roadshows)
 • รายปี
 • เป็นประจำ
 • ให้ข้อมูลข่าวสารผู้ถือหุ้นและนำเสนอกิจกรรมของไทยเบฟ
 • ชุมชน
 • การสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม
 • กิจกรรมชุมชนต่างๆ
 • การสัมภาษณ์
 • การประชุมร่วมกับตัวแทนชุมชน
 • รายเดือน
 • รายเดือน
 • รายเดือน
 • รายปี
 • การพัฒนาทักษะด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ ฯลฯ
 • การให้ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ เช่น การบรรจุสินค้า
 • การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
 • การพัฒนาทักษะความรู้อื่นๆ
 • หน่วยงานกำกับดูแล
 • ผ่านการปฎิบัติงานร่วมกัน
 • ตามแต่กรณี
 • การปฎิบัติตามกฎระเบียบ
 • หมายเหตุ:

  เราให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์และมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม สำหรับรายงานฉบับนี้ เป็นรายงานความยั่งยืนตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) เป็นฉบับแรก เราจึงได้มีการประเมินทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเบื้องต้นเท่านั้น โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ของคณะทำงานที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มเหล่านี้มากที่สุด


  การทำความเข้าใจประเด็นที่มีความสำคัญสูงสุด ต่อธุรกิจของไทยเบฟ

  ในแง่ของความสำคัญทางธุรกิจ คณะทำงานได้ทำการประเมินแต่ละประเด็นในแง่ของระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อคุณค่าทางธุรกิจ (ได้แก่ รายได้ ต้นทุน และชื่อเสียง) ทั้งประเด็นที่เกิดขึ้นจริง และประเด็นที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้ง พิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่ประเด็นเหล่านั้นจะเกิดขึ้น

  จากนั้น เราได้คัดเลือก 10 ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสนใจและมีความสำคัญต่อธุรกิจของไทยเบฟในระดับสูง และระดับปานกลาง มาสรุปเป็นประเด็นที่มีความสำคัญ (Materiality) ของไทยเบฟ อันได้แก่

  • การเติบโตทางธุรกิจ
  • การจัดซื้อจัดหา
  • ทรัพยากรน้ำ
  • ทรัพยากรด้านพลังงาน
  • การบริหารจัดการมลพิษ
  • สุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค
  • การอบรวมและพัฒนาพนักงาน
  • การกำกับดูแลและหลักธรรมาภิบาล
  • การสื่อสารด้านการตลาด
  • ความสัมพันธ์กับชุมชน
  หมายเหตุ:

  การประเมินประเด็นที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ (Materiality Assessment) นี้ เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุม เชิงปฏิบัติการกับคณะทำงานไทยเบฟ การวิจัยข้อมูลของอุตสาหกรรมใกล้เคียง ข้อมูลเบื้องต้นจากคณะทำงานและ การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของไทยเบฟ การให้คะแนนประเด็นต่างๆ ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยที่ปรึกษา ซึ่งใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารเป็นหลัก แม้ว่าหัวข้อเรื่องการบริหารจัดการมลพิษจะไม่ถูกเลือกจากการประชุมให้เป็นประเด็นสำคัญ แต่คณะทำงานเห็นควรให้ระบุอยู่ในรายงานด้วย เนื่องจากเป็นประเด็นที่อุตสาหกรรมให้ความสำคัญ นอกจากนั้น ไทยเบฟยังมีแนวทางการบริหารจัดการเรื่องการบริหารจัดการมลพิษที่มีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้เปิดเผย ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ ส่วนหัวข้อเรื่องการกำกับดูแลและหลักธรรมาภิบาลได้ถูกจัดให้อยู่ในหมวด เดียวกัน และได้ครอบคลุมถึงแนวทางการต่อต้านการคอร์รัปชั่นด้วย

  ไทยเบฟได้มีการระบุขอบเขตในการรายงานของแต่ละมิติ (Aspect) โดยระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับมิติ (Aspect) นั้นๆ จากนั้น ดำเนินการการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น และสรุปประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อทั้งภายในและภายนอกองค์กร ส่งผลให้ไทยเบฟสามารถระบุภาพรวมของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมิติต่างๆ ที่เป็นประเด็นสำคัญขององค์กรว่าเกิดขึ้น ที่ใดบ้าง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยในการวางแผนพัฒนาการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

   
   
   
  ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
   
     
   
  ข่าวการพัฒนาที่ยั่งยืน
  Sustainability Development Measurement
  Stable and Sustainable ASEAN Leader
  อ่านต่อ
  Thai Beverage Public Company Limited
           
  กลุ่มผลิตภัณฑ์

  รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
   
   
   
  © สงวนลิขสิทธิ์ 2558 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
    Social Network